Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een voor gemeenten ontwikkeld agressie- en ongevallenregistratiesysteem. Het GIR is een internetapplicatie die gemeenten kunnen inrichten voor hun eigen organisatie.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Voordelen van het GIR

 • Internetapplicatie is simpel in te passen in elk IT-systeem.
 • Verschaft inzicht in aard en omvang van agressie met benchmarkinformatie en mogelijkheden voor maatregelen en bijsturing van beleid.
 • Dataverkeer en bescherming van gegevens zijn optimaal beveiligd.
 • Het GIR is zonder aanvullende kosten beschikbaar voor gemeenten.
 • Geeft inzicht in aard en omvang agressie-en geweldsincidenten.
 • Eenvoudig in gebruik en uit te breiden met de Agressie Registratie app.
 • Mogelijkheid om (onder voorwaarden) veroorzakergegevens te registreren.

Mogelijkheid om een aangifte bij de politie adequaat voor te bereiden door middel van het PIF.

Wil jij het GIR gaan gebruiken of heb je vragen?

Stuur een mail naar: gezondwerk@aeno.nl

Monique van Limpt van bureau Habilis beantwoord inhoudelijk vragen en kan je op weg helpen met de start van de inrichting van het systeem. Is er behoefte aan meer ondersteuning, dan kunt je dat inkopen bij bureau Habilis.

Technische helpdesk

Technische vragen over het GIR kan je mailen naar: helpdesk@carthago-ict.nl.

Gebruik van GIR

 1. Vanaf de eigen beeldschermwerkplek of – bijvoorbeeld voor buitendiensten – via een aangewezen derde kunnen medewerkers op eenvoudige wijze een agressie-incident melden. Leidinggevenden en/of P&O-functionarissen kunnen vervolgens in samenspraak met de melder passende maatregelen nemen.
 2. Via een apart scherm kan de coördinator Agressie en Geweld of de Arbo coördinator het registratiesysteem beheren. Ook zijn er management-overzichten te genereren waarmee je inzicht krijgt in aard en omvang van agressie en geweld tegen medewerkers.
 3. P&O, coördinator Agressie en Geweld, Arbo coördinator of preventiemedewerker kunnen zelf meldingen van incidenten in het GIR invoeren. Ook dan kan je overzichten met benchmarkinformatie maken.

Verwerkers- en Licentieovereenkomst

Wanneer je gebruik maakt van het GIR verwerk je persoonsgegevens. Hiervoor moet je aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Eén van de verplichtingen is het sluiten van een geldige verwerkersovereenkomst.

Deze overeenkomsten stemmen overeen met de AVG bepalingen en zijn met specialisten en gemeenten tot stand gekomen. Akkoord geven op de overeenkomsten doe je in het GIR systeem. Ook wordt gevraagd contactgegevens van de persoon door te geven die geïnformeerd moet worden bij datalekken.

Informatiebeveiliging

Het A&O fonds stelt hoge eisen aan bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging in het GIR. Om inzicht te krijgen in welke maatregelen worden genomen, zie de beveiligingsverklaring.

Vanaf 1 juli 2016 is de module Integriteit beschikbaar gekomen voor gemeenten. Met deze module kunnen integriteitsincidenten worden geregistreerd als onderdeel van het integriteitsbeleid.

Gemeentelijk Incidenten Register (GIR)

Module Integriteit

De module is tot stand gekomen in samenwerking met het Expertisecentrum Werkgeverszaken en Gemeentelijke Organisatie VNG. Naast de module integriteit is ook de module Ongewenst gedrag beschikbaar (pesten, seksuele intimidatie of discriminatie).

Heb je belangstelling voor gebruik van deze module? Stuur dan een mail naar: gezondwerk@aeno.nl. Voor meer informatie over integriteitsbeleid, gaat u naar de website van VNG.

Factsheet module integriteit

Meer informatie over de module integriteit staat in dit factsheet.

Met de Agressie Registratie app is het mogelijk om snel agressieincidenten te melden. De app is gekoppeld aan het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). De met de app geregistreerde incidenten worden opgenomen in de reguliere GIR overzichten en zijn direct bewerkbaar voor afhandeling vanuit de organisatie.

Agressie Registratie app

De Agressie Registratie app is een aanrader voor:

 • Bestuurders
 • Politieke ambtsdragers die vaak op locatie zijn
 • Medewerkers in het sociaal domein
 • Medewerkers van overheden rijksoverheid en gemeenten zonder vaste werkplek
 • Medewerkers van de buitendienst
 • Toezichthouders
 • Parkeercontroleurs
 • Inspecteurs
 • Handhavers

Appstore en Google Playstore

Er kan alleen met de app worden geregistreerd door personen met een account in de GIR-ruimte van de gemeente. De app is te vinden in de Appstore en de google playstore onder de naam Agressie Registratie ARO/GIR.

Voorwaarden gebruik

Om gebruik te maken van de app dient er een ruimte aanwezig te zijn binnen GIR. Binnen deze ruimte moet de gebruiker een account hebben. De Agressie Registratie app GIR is te downloaden in de Apple Store of de Google Play store.

Specificaties

 • Het is alleen mogelijk om meldingen te registreren indien de gebruiker een account heeft in GIR.
 • Binnen de App is het alleen mogelijk om meldingen te registreren. Afhandelen bijvoorbeeld dient in de reguliere GIR uitgevoerd te worden.
 • Binnen de App is geen postcodecheck beschikbaar.
 • De registratie in de App is beperkt; er is geen vierde scherm. De melding is door de afhandelaar wel aan te vullen in de reguliere GIR applicatie (afhankelijk van de inrichting).
 • Indien een gebruiker afhandelaar is, kan deze ook melden voor de collega’s voor wie hij de afhandelaar is.

Helpdesk Agressie Registratie App GIR

Voor vragen over het gebruik van de Agressie Registratie App GIR kun je contact opnemen met de helpdesk van Carthago-ICT: helpdesk@carthago-ict.nl telefonisch: 074-2455604.

Heb je vragen over het GIR? Neem contact op met A&O fonds Gemeenten, telefoonnummer: 070 763 00 30 , e-mail: gezondwerk@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant