Overslaan en naar hoofdinhoud gaan
Menu

Voorbeelden

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de resultaten van de door ons gesubsidieerde projecten bekend worden bij meer gemeenten dan alleen de gemeente die het project heeft uitgevoerd. Alleen dan kunnen andere gemeenten profiteren van de praktijkkennis die het project heeft opgeleverd.

Snelle subsidie vanwege corona

Bijzondere tijden vragen om snelle actie: de coronacrisis heeft veel impact op gemeenten. Om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden, riep A&O fonds Gemeenten de snelle coronasubsidie in het leven. De aanvraag daarvoor liep af op 31 augustus 2020. De snelle regeling heeft veel aanvragen opgeleverd. Zien welke? Klik op de knop hieronder.

Subsidieprojecten

Klik op de onderstaande gemeenten om meer te lezen over het subsidieproject.

1Stroom: Meubilair

Gemeente 1Stroom (Duiven en Westervoort)

Project: Meubilair
Contactpersoon gemeente: Rogier Manenschijn
Contactgegevens: r.manenschijn@1stroom.nl,tel: 088 69 530 00
Domein: Ontwikkelmanager
Looptijd: juli 2019 tot 1 september 2021

Het project in het kort
Het creëren van een eigentijdse en activiteitgerichte werkomgeving, flexibel aan te passen aan de verschillende soorten werkzaamheden en omstandigheden. En daarmee bijdraagt aan het zijn van een veerkrachtige organisatie middenin een vitale samenleving. De aanbesteding doen we via de RCC methode. We gaan met elkaar in gesprek om uit te zoeken hoe een eigentijdse en activiteitgerichte werkomgeving ons kan ondersteunen bij het doen van ons werk. We gaan daarbij uit van de nieuwe organisatiestructuur die gelijktijdig met dit project wordt doorgevoerd. Wanneer we straks ander meubilair hebben en de kantoren zijn opnieuw ingericht, hebben we voldoende werkplekken die passen bij het soort werk dat we doen, binnen omstandigheden waarin we dat doen én kunnen we elkaar makkelijker vinden. En dat levert werkplezier, kwaliteit én tijdwinst op.

Aalten: Projectmatig werken/Integraal werken

Gemeente Aalten

Project: Projectmatig werken/Integraal werken
Contactpersoon gemeente: Wilbert Boeijink
Contactgegevens: w.boeijink@aalten.nl , tel. 0543 493333
Domein: Sociaal Domein/Team Organisatie en Welzijn
Looptijd: 1 september 2019 t/m 31 december 2019

Het project in het kort
Het college van de gemeente Aalten heeft over de jaren 2018 tot 2022 naast het Raadsprogramma tevens een richtinggevend Uitvoeringsprogramma vastgesteld. In dit programma is onder andere opgenomen dat zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk de manier van werken moet worden aangepast aan de veranderingen in de samenleving. Uitgangspunt van het handelen van medewerkers zal zijn het denken aan, en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Er is vervolgens een kort opleidingsplan vastgesteld waarin de verschillende scholingsactiviteiten en trainingen zijn benoemd. Het eerste project dat is gestart betrof twee trainingen. Een basistraining projectmatig werken/integraal werken en een wat specifiekere training voor projectleiders. De gemeente Aalten heeft ruim tien jaar geleden al eens geprobeerd het projectmatig werken op de kaart te zetten, maar dat is binnen de organisatie nadien niet goed van de grond gekomen. Met name ten aanzien van de Omgevingswet en binnen het Sociaal Domein zal het 'werken zoals je altijd deed' niet meer voldoende zijn. Daarom zet de gemeente Aalten gericht in dat medewerkers beter toegerust zijn om in te spelen op de veranderingen in de samenleving, niet alleen te reageren op ontwikkelingen, maar ook meer proactief vanuit de eigen visie te handelen.

Alblasserdam: Armoedebestrijding 2.0

Gemeente Alblasserdam

Project: Armoedebestrijding 2.0
Contactpersoon gemeente: Mariëlle Verhoeve
Contactgegevens: mat.verhoeve@alblasserdam.nl, 06-40538723
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 2018 – juli 2020

Het project in het kort
Sinds de decentralisatie van het Sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners in brede zin. Hiervoor is nodig dat ambtenaren hun kennis verbreden en verdiepen. Ook betekent dit dat de gemeente een andere positie moet gaan innemen en inwoners integraal moeten benaderen. Daarnaast wordt er met maatschappelijke partners anders contact gelegd dan voorheen. Er is niet meer alleen sprake van opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, maar van een relatie tussen partners.

Om de armoede te bestrijden zijn er eerder pogingen gedaan in Alblasserdam om het bereik van de beschikbare regelingen te vergroten. Deze hadden echter nog niet het gewenste effect. Er is een nieuwe manier van werken nodig. Een manier waarbij de inwoner dáár gevonden wordt waar hij zich bevindt, waar met maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt, waar de regelingen zo worden toegepast, dat ze aansluiten bij de behoefte. Om deze nieuwe manier van werken te kunnen leren, wordt ingezet op verschillende manieren: leren door te doen, leren door theoretische kennis op te doen en leren door kennis te maken met de werkwijze van andere organisaties.

Specifiek in de nieuwe aanpak is de rol van ‘erop-af-medewerker’, die een van de ambtenaren op zich neemt. Deze verbinder zoekt de inwoners op en gaat met hen in gesprek, gaat met de verschillende partijen in gesprek en legt intern verbindingen. In het project wordt – in de praktijk – ondervonden wat deze verbinder moet kunnen om deze rol tot een succes te maken. De verbinder moet een verbinding kunnen maken tussen de leef en systeemwereld om vanuit deze kennis voorstellen te doen aan de ambtelijke organisatie, zodat deze zich beter gaat aanpassen in de rol die deze tijd van een afdeling maatschappelijke ontwikkeling vraagt.

Om de bestuurlijke bereidheid tot een meer mensgerichte aanpak te vergroten, heeft het hele college via een casus een aanvraag in moeten dienen voor hulp in een complexe gezinssituatie. Hierdoor maakten zij fysiek kennis met de bureaucratische barrières. De bereidheid om ook beleidsmatig hier iets aan te doen is bestuurlijk nu ook aanwezig.

Om bestendig armoede te bestrijden zijn er 3 speerpunten:

 • Gebruik van bestaande regelingen promoten, bestaande regelingen toetsen en evt aanpassen zodat burgers in armoede lucht ervaren en hierdoor hun leven weer in eigen hand kunnen nemen, vooruit kunnen kijken.
 • Scholing (in Alblasserdam Kansrijk) aanbieden waar maatwerk leveren de sleutel is. Bewoner is leidend en niet het traject.
 • Toe leiden naar werk. Ook hiervoor geldt dat maatwerk de opmaat is.

Resultaat van deze pilot in Alblasserdam is een 'nieuwe' ambtenaar, een verbinder van externe en interne partijen die andere competenties nodig heeft dan de traditionele ambtenaar. De partijen die in Alblasserdam cliënten ondersteunen met schuldenproblematiek weten elkaar beter te vinden, is de samenwerking verbeterd, kunnen de cliënt centraal zetten en er is ten aanzien van het bereik van de doelgroep een toename vast te stellen bij stichting leergeld van 10%.

Alphen aan den Rijn: Serious Ambtenaar #9eSA

Gemeente Alphen aan den Rijn

Project: Serious Ambtenaar #9eSA
Contactpersoon gemeente: Monique van Vliet
Contactgegevens: mvvliet@alphenaandenrijn.nl, tel. 06-46973219
Domein: Vastgoed & Openbare Ruimte
Looptijd: september 2019 t/m december 2019

Het project in het kort

Het leerdoel van het project is leren organiseren van een groot evenement met meer dan 100 personen en alles wat daarbij komt kijken. Hoofddoel ’maak het verschil’ waarbij, breng mensen samen, persoonlijke ontwikkeling, netwerken, kennis delen, samenwerken, vrijwilligerswerk, goede doel Rode Kruis ‘slachtoffers van mensenhandel', denk aan je medemens en saamhorigheid, samenkomen.
Op 11 december 2019 was de uitvoeringsdag Serious Ambtenaar #9eSA een zeer geslaagd evenement met een opbrengst van 43.000 euro voor het goede doel van het Rode Kruis. Het was voor iedereen een win-win, meer netwerken, meer kennis opgedaan, bezig voor het goede doel, veel energie gegeven en gekregen!

Amersfoort: Next033

Gemeente Amersfoort

Project: Next033
Contactpersoon gemeente: Ellen Stuve
Contactgegevens: EA.Stuve@amersfoort.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 1 juni 2018 – 30 juni 2019 (fase 1)

Beluister hier de podcast over de ervaringen van team Next033.

Het project in het kort
Next033 is een zelf organiserend team dat binnen de gemeente Amersfoort uiteenlopende klussen oppakt. Soms in de rol van projectleider of procesbegeleider en dan weer als adviseur. Altijd nieuwsgierig en met een frisse blik. In juni 2018 is de gemeente gestart met zes mensen, inmiddels is het team compleet met tien medewerkers. In het tweede jaar wordt er gewerkt aan nieuwe en uitdagende opdrachten. Vanuit een Agile Portfolio wordt er bewust gewerkt aan de vier teamambities en activiteiten. Ook wordt er het tweede jaar toegewerkt naar een goede doorstroom van de eerste Nexters richting een vaste plek bij de gemeente Amersfoort.

Inhoudelijk rapportage vind je hier.

Amsterdam: invoeren e-coachen loopbaanontwikkeling

Gemeente Amsterdam

Project: invoeren e-coachen loopbaanontwikkeling
Contactpersoon gemeente: Arjan van de Pol
Contactgegevens: a.van.de.Pol@amsterdam.nl, tel. 06 14393795
Domein: Carrièrecentrum
Looptijd: 1 juli 2020 tot en met 15 februari 2021

Het project in het kort
Mede vanwege corona heeft het Carrièrecentrum besloten om naast de fysieke loopbaangesprekken ook loopbaangespreken via e-coachen aan te bieden. Twaalf loopbaanadviseurs volgen de opleiding tot e-coachen en gaan vanaf augustus 2020 e-coachen aanbieden. Om deze nieuwe tool goed te implementeren is een periode van een half jaar uitgetrokken. De ervaringen met e-coachen en intervisie, communicatie over de mogelijkheid van e-coachen en de situaties waarin het een goede dienstverlening is, dat vindt plaats in deze implementatieperiode. Voorlichting binnen het Carrierecentrum maar natuurlijk ook vooral aan alle medewerkers en leidinggevenden is een ander belangrijke activiteit in het project.

Apeldoorn: Ontwikkeltraject management: Inwoner op één!

Gemeente Apeldoorn

Project: Ontwikkeltraject management in het kader van de inwoner op één!
Contactpersoon gemeente: Manon de Waal
Contactgegevens: tel. 06 28292345
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: november 2018 tot januari 2020

Het project in het kort
Het Managementteam (MT) van de eenheid Activering en Inkomen van de gemeente Apeldoorn is in ontwikkeling, met als doel de inwoner op één te zetten. Hiermee onderkent Apeldoorn het belang van een sterk MT in het bereiken van de maatschappelijke opgave. Doelstelling is om als MT openheid en vertrouwen uit te dragen, als één team te functioneren, betrouwbaar en toegankelijk te zijn.

Zodat wij een klimaat hebben waarin wij en medewerkers optimaal kunnen presteren, groeien en ontwikkelen, waardoor wij bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling en inwoners vooruit helpen. Met aandacht voor waardering voor elkaar, voorbeeldgedrag vanuit het MT, de onderstroom, humor en hard werken.”

In het programma is aandacht voor teamgericht leiderschap en groepsdynamiek, individuele coaching, training op de werkplek en klantreizen.

Assen: Faalkunde fouten maken mag

Gemeente Assen

Project: Faalkunde: fouten maken mag
Gemeente: Assen
Projectleider gemeente: Anouk Kleefman
Contactgegevens projectleider: a.kleefman@assen.nl, tel. 06 11262747
Domein: P&O
Looptijd: april 2020 - april 2021

Het project in het kort
Bij de gemeente Assen zijn we ervan bewust dat de wereld snel ontwikkelt en verandert en dat het aan ons als gemeente is om bij te blijven, te leren en te ontwikkelen. ‘Waar loop jij in je vak tegenaan?’ Om die vraag te beantwoorden is lef nodig. Lef om kritisch te zijn en om oude patronen los te laten. Lef om nieuwe ideeën te opperen én uit te proberen. En bij proberen hoort falen. Iets wat we als mensen van nature zo min mogelijk proberen te doen en dat is hier in Assen niet anders. Met ‘Faalkunde: Fouten maken mag’, wordt bijgedragen om de drempel te verlagen voor het nemen van initiatieven in de organisatie. Meer begrip en acceptatie voor proberen en falen is het gewenste resultaat.
Download de tussenrapportage van De gemeente Assen in beweging - Faalkunde.

Bergen op Zoom: Binnenstadslab

Gemeente Bergen op Zoom

Project: Binnenstadslab
Contactpersoon gemeente: Marieke Molnar
Contactgegevens: m.molnar@bergenopzoom.nl, tel. 06 24393926 of Mark Kok (Binnenstadslab) m.kok@bergenopzoom.nl, tel. 06 46017248 of Daan Mulders (Pilots Omgevingswet) d.mulders@bergenopzoom.nl, tel. 0644840903
Domein: Fysiek Domein
Looptijd: vanaf 2018

Naar de podcasts

Het project in het kort
De komst van de Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. De ervaringen die opgedaan zijn in de samenwerkingen met ondernemers vormde de basis voor de dialoog tussen de gemeente en de stad. In vier inspiratiesessies hebben we over actuele thema’s, zoals gezondheid en duurzaamheid, met elkaar gediscussieerd over de positie van Bergen op Zoom daarin.

Uit deze gesprekken zijn wij gekomen tot een handelingsperspectief: de Rode Draden. Daarmee geven we het anders werken vanuit het Binnenstadslab vorm. Zowel tussen medewerkers intern als met de inwoners en professionele organisaties om ons heen.

Summarybook inspiratiesessies
De Rode Draden

Beuningen: Stimuleren van zelforganisatie

Gemeente Beuningen

Project: Stimuleren van zelforganisatie
Contactpersoon gemeente: Annie Wilhelmus
Contactgegevens: a.wilhelmus@beuningen.nl
Domein: alle teams, managers en overige medewerkers
Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021

Het project in het kort
Aanleiding: De reorganisatie in 2015 heeft ertoe geleid dat de gemeente Beuningen is gaan werken met zelforganiserende teams. De teams hebben de eerste stappen gezet naar zelforganisatie, maar dit verloopt niet overal even succesvol. Niet alle teams kunnen voldoende resultaatverantwoording dragen voor integrale samenwerking. De manager komt hierdoor in een sturende/controlerende positie en kan zijn/haar coachende stijl van leidinggeven niet toepassen. De situatie is belemmerend voor de doorontwikkeling van zelforganisatie.
Doel project: Dit project is gericht op het stimuleren van zelforganisatie door het organiseren van een drietal activiteiten:

- Alle teams volgen de workshop ‘samenwerken over afdelingsgrenzen heen’. Het betreft maatwerk, omdat sommige teams hier al verder in zijn dan anderen. Het extern adviesbureau Publiek Domein verzorgt de workshops.
- De managers volgen een programma ‘managen van zelforganisatie’. Hierdoor worden zij vaardig in het aansturen van zelforganiserende teams en steunen ze elkaar als team in ontwikkeling. Het managementprogramma wordt verzorgd door Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken.
- Naast de ‘groepsgebonden’ activiteiten volgen alle medewerkers op individueel niveau een aantal e-learning modules, afhankelijk van waar de behoefte ligt van de medewerker. We gebruiken hiervoor de e-learning modules van Good Habitz.

Beuningen: Team van de Toekomst

Gemeente Beuningen

Project: Team van de Toekomst
Contactpersoon gemeente: Annie Wilhelmus
Contactgegevens: a.wilhelmus@beuningen.nl
Domein: Team Publiekszaken/Burgerzaken
Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020

Het project in het kort
Aanleiding: De aanleiding voor dit project is de toenemende digitalisering voor het team Publiekszaken van de gemeente Beuningen. Het face-to-face contact neemt af, maar de complexiteit van vraagstukken neemt toe. Een andere manier van werken, waarbij de klant centraal staat, is van belang. Dit vergt wendbaarheid van de mensen die werken bij Publiekszaken en de manier waarop het werk georganiseerd is.
Doel project: Met behulp van het programma ‘Team van de Toekomst’ wil de gemeente Beuningen de wendbaarheid van het team Publiekszaken vergroten. Het doel van het programma is het formuleren van een toekomstprofiel voor het team Publiekszaken. De TMA methode wordt hiervoor ingezet. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke gewenste competenties al aanwezig zijn en/of ontwikkelbaar. Op basis daarvan wordt een ontwikkelpad geformuleerd op individueel en team niveau. Het programma ‘Team van de Toekomst’ wordt aangeboden door het externe adviesbureau NuFlex.

Beuningen: Professioneel Adviseren

Gemeente Beuningen

Project: Professioneel Adviseren - Ontwikkelen van ‘Beuningse stijl van adviseren’
Contactpersoon gemeente: Annie Wilhelmus
Contactgegevens: a.wilhelmus@beuningen.nl, tel.06 38894508
Domein: medewerkers met een adviesfunctie
Looptijd: 1 april 2020 tot en met 30 november 2021

Het project in het kort
De complexiteit van wet- en regelgeving heeft een negatief effect op de kwaliteit van het adviseren van de medewerkers van de gemeente Beuningen. De wijze van advisering gebeurt nog veel te fragmentarisch vanuit het eigen vakdenken. Een professionele manier van adviseren is noodzakelijk om integraal en klantgericht te kunnen en blijven werken. Het doel van het project is om een training professionele advisering aan te bieden aan alle medewerkers die een adviesfunctie hebben binnen de gemeente. Het uiteindelijk doel is om zo een ‘Beuningse stijl van adviseren’ te ontwikkelen: integraal en kwalitatief van hoog niveau. De training professioneel adviseren wordt gegeven door trainingsinstituut De Baak.

Borsele: Jong Borsele

Gemeente Borsele

Project: Jong Borsele
Contactpersoon gemeente: Emily van Keulen en Lowie Mangnus
Contactgegevens: lmangnus@borsele.nl, tel. 06 11855328 of evankeulen@borsele.nl tel. 06 11533704
Domein: domein Ruimte/domein Samenleving
Looptijd: juni 2020 tot en met december 2021

Het project in het kort
Jong Borsele is een jongereplatform, van en voor de medewerkers tot en met 35 jaar binnen de gemeente Borsele. Het platform richt zich op het verbinden van de jonge ambtenaren en het bieden van persoonlijke ontwikkeling. Dit bevordert de integraliteit en het werkplezier.

Breda: Bouwen aan inzetbaarheid

Gemeente Breda

Project: Bouwen aan je inzetbaarheid
Contactpersoon gemeente: Jannet Koster
Contactgegevens: jj.koster@breda.nl, tel.076 5294113 of 06 57593039
Domein: Bedrjfsvoering/Afdeling Organisatie
Looptijd: januari 2019 t/m 23 januari 2020

Het project in het kort
Met Bouwen aan je inzetbaarheid worden administratieve medewerkers uit de hele organisatie bewust gemaakt van de actuele ontwikkelingen en de mogelijke invloed op het eigen werk. Daarnaast wordt vooral gewerkt aan bewustwording van eigen talent door middel van verschillende workshops. De looptijd van het project is een jaar. Medewerkers (75) doen vrijwillig mee en leidinggevenden worden meegenomen in het de ontwikkelingen zodat medewerker en leidinggevende hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan over vervolgstappen.
Download hier Bouwen aan je inzetbaarheid 'Geleerde lessen'

Capelle aan den IJssel: Gedragsgericht Invorderen

Gemeente Capelle aan den IJssel

Project: Gedragsgericht Invorderen (unit belastingen)
Contactpersoon gemeente: Hans van der Stelt
Contactgegevens: h.van.der.stelt@capelleaandenijssel.nl , tel. 010 285 85 16
Looptijd: oktober 2018-oktober 2019

Het project in het kort
Een van de aspecten van een veranderende overheid is dat we meer gaan communiceren met de burger, een actievere mensgerichte houding hebben naar de burger. Door het actief benaderen van de burger proberen te voorkomen dat ze onnodig geconfronteerd worden met (toenemende) invorderingskosten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de medewerkers zich bewust zijn van de wijze waarop zij communiceren, beseffen dat zij de sleutel in handen hebben dat de wijze waarop zij de burger benaderen zorg draagt voor het wel of niet in beweging komen van die burger (gaan ze wel of niet betalen). De medewerkers hebben hiervoor een specifieke communicatiecursus doorlopen. Door deze aanpak worden medewerkers flexibeler en kunnen daarmee hun inzetbaarheid vergroten.

De Connectie: Van korte termijn denken naar lange termijn handelen

De Connectie

Project: Van korte termijn denken naar lange termijn handelen
Contactpersoon gemeente: Niels Koekkoek
Contactgegevens: niels.koekkoek@connectie.nl, tel. 06 12386075
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: september 2020 t/m juni 2021


Het project in het kort

Het bedrijfsbureau staat de komende jaren voor een forse uitdaging. De veranderende omgeving van De Connectie vraagt van het bedrijfsbureau om mee te veranderen, nog meer dan nu al het geval is, en om tevens een bijdrage te leveren aan de veranderingen in het primaire proces en dienstverlening van De Connectie. Op dit moment gebeurt het leveren van deze bijdrage veelal vanuit de verschillende expertises. Om de opdracht die het bedrijfsbureau te doen heeft ook aan te kunnen, moeten de krachten gebundeld worden en moeten ze als 'één' gaan werken. Dit vraagt wat van de eigen wendbaarheid: voorheen kon iedereen zelf inschatten wat nodig was, terwijl de omgeving nu steeds meer gaat bepalen wat er van het bedrijfsbureau als geheel wordt gevraagd. En doordat de veranderingen elkaar sneller opvolgen moet iedereen binnen het bedrijfsbureau zich ook nog sneller dan voorheen aanpassen. Voor het bedrijfsbureau een dubbele opgave.
Dit project draagt bij aan de wendbaarheid van de medewerkers van het bedrijfsbureau omdat het enerzijds inzet op wat het bedrijfsbureau als collectief te doen heeft en hoe hierin wordt samengewerkt. En anderzijds gaat het de medewerkers wendbaarder maken omdat ze beter leren omgaan met de snelle veranderingen die op hen af komen.

De Connectie: Vitaliteitsprogramma

De Connectie

Project: Vitaliteitsprogramma
Contactpersoon gemeente: Suzanne van Oers en Maaike Mulder
Contactgegevens: suzanne.van.oers@connectie.nl, tel. 06 17094309
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: september 2020 tot maart 2021


Het project in het kort

Gelukkige, vitale en fitte medewerkers zijn belangrijk voor een succesvolle organisatie. Het levert veel op, zoals betrokken, productieve medewerkers en vermindering van verzuim. De Connectie wil een vitaliteitsprogramma dat bewustwording creëert op het gebied van bewuster leven en medewerkers stimuleert om goede en gezonde keuzes te maken. Op het gebied van zowel fysieke, mentale én emotionele vitaliteit. Het vitaliteitsprogramma draagt bij aan verbinding tussen collega’s en zorgt voor een sfeer en bedrijfscultuur die mensen aanzet tot vitaal gedrag. Zo zorgen we samen voor een wendbare organisatie waarin alle medewerkers gezond blijven om hun werk te doen. De Connectie ziet het als de verantwoordelijkheid van de medewerkers om ervoor te zorgen dat zij vitaal aan het werk blijven. En zien het als verantwoordelijkheid van de werkgever om bewustwording voor dit thema te creëren en ondersteuning te bieden. In juli 2020 starten wij met een programma om vitaliteit extra op de kaart te zetten binnen De Connectie. Dit doen we aanbodgericht door het bieden van workshops en trainingen. Tegelijk is een onderdeel van het programma bewustwording creëren voor dit thema waardoor medewerkers, als het voor hun aan de orde is, het gesprek aangaan over vitaliteitsvragen. En we de slag kunnen maken naar een meer vraaggericht aanbod.

Cranendonck: Netwerk VONCK!

Gemeente Cranendonck

Project: Netwerk VONCK!
Contactpersoon gemeente: Noelle Tauran
Contactgegevens: n.tauran@cranendonck.nl, tel. 06-82662102
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 1 februari 2019 t/m 31 maart 2020

Het project in het kort
Om de betrokkenheid van inwoners en organisaties te benutten, is het van groot belang dat de gemeente meer leert te denken vanuit de logica van deze omgeving. De gemeente Cranendonck wil een netwerkprogramma opzetten waarmee inwoners, maatschappelijke partners en de verschillende afdelingen binnen de gemeente (Raad, college, ambtenaren) mee uit de voeten kunnen. Doel is om de maatschappelijke participatie te vergroten, inwoners en partners meer bij het beleid te betrekken en initiatieven uit de gemeenschap te stimuleren. Met het netwerk VONCK! wil de gemeente dat zowel inwoners, ondernemers als medewerkers en bestuur op een andere manier gaan samenwerken.

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

 • Het samen met partijen/inwoners organiseren van een netwerk om de betrokkenheid in Cranendonck (onorthodox) vorm te geven/uit te breiden.
 • Een intern traject waarin individuele medewerkers en afdelingen binnen de gemeente getraind worden om vanuit dezelfde gedachte hun werk anders in te richten. Van medewerkers wordt hierbij gevraagd om voortdurend te schakelen tussen de verschillende rollen

Bekijk hier de video die de gemeente Cranendonck heeft gemaakt van dit project.

Dalfsen: Digitaal Leerplatform Omgevingswet

Gemeente Dalfsen


Project: Digitaal Leerplatform Omgevingswet (onderdeel van project Organisatie, Cultuur en Ontwikkeling (OCO))
Gemeente: Dalfsen
Projectleider gemeente: Olga Zomer – de Zwaan
Contactgegevens: o.zomer@dalfsen.nl / 06-17088002
Afdeling: team HR
Looptijd: oktober 2020 - 1 januari 2022

Het project in het kort:
Met de komst van de Omgevingswet wordt het huidige omgevingsrecht vernieuwd: er komt één wet en één loket. Wil je daadwerkelijk bereiken wat de Omgevingswet beoogt, dan is een verandering in gedrag, houding, werkwijzen en competenties vereist. Van iedereen!

We willen niet stil blijven zitten en medewerkers wel blijven prikkelen/inspireren om met hun ontwikkeling aan de slag te gaan. Tijdens de coronacrisis hebben we ervaring opgedaan met het online volgen van trainingen. Komend jaar willen we experimenteren met de nieuwe rollen onder de Omgevingswet en medewerkers daarbij faciliteren.

Het leerplatform moet alles samenbrengen m.b.t. de ontwikkeling van medewerkers. Op basis van de nieuwe rollen/profielen onder de Omgevingswet (taken/competenties, ondergebracht in leerlijnen) en onze kernwaarden wordt een platform ingericht, waarbij medewerkers op basis van 360 graden feedback (competentiescans) hun leerdoelen kunnen bepalen. Met behulp van een dashboardfunctie kunnen medewerkers en managers hun ontwikkeling monitoren en uit het aanbod gerichte opleidingen selecteren.

Binnen het platform wordt alles wat gericht is op de ontwikkeling van de medewerker samengebracht. Het gaat om zoekgemak voor de medewerker en een volgsysteem m.b.v. een dashboard en leerdoelen om de ontwikkeling te monitoren. De werking van het platform is een soort van Netflix idee; het platform denkt mee wat interessant voor de medewerker kan zijn aan de hand van eerder gevolgde ontwikkeling en biedt dat dan aan.

Het raadplegen van een leeradviseur maakt onderdeel uit van een dergelijk leerplatform.

Delft: Leerroute publiek ondernemerschap

Gemeente Delft

Project: Leerroute publiek ondernemerschap
Contactpersoon gemeente: Peter Tangel
Contactgegevens: ptangel@delft.nl, tel. 06 23016443
Beleidsthema: Leren en veranderen
Looptijd: 1 januari 2017 tot 1 januari 2019

Het project in het kort
De wereld is in beweging. Steden zijn in beweging. Delft is in beweging. We bevinden ons in een overgang naar een nieuw tijdperk. Een tijd van wij-economie, co-creatie, nieuwe businessmodellen, inclusieve en circulaire economie, innovatie en decentralisatie.
Oude systemen functioneren nog, maar volstaan niet meer. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen. De gemeente Delft is zich van deze ontwikkelingen terdege bewust en heeft maatregelen genomen invulling te geven aan die veranderingen.
Eén ervan is, bij wijze van experiment, het aanstellen van een drietal Regisseurs Publiek Ondernemen. Deze ‘partners in Publiek Ondernemen’ gaan, vanuit een gezamenlijke drive en motivatie en samen met zowel in- als externe partners in stad en regio, op zoek naar innovatieve en ondernemende oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente is gesteld.
Deze partners in Publiek Ondernemen hebben als opgave:

 • (Sociaal)ondernemers, initiatiefnemers e.a. ondersteunen, zodat zij hun beoogde doelen kunnen realiseren2.
 • Verdienen voor de stad
 • Verdien jezelf terug.

Dit verdienmodel moet uiterlijk per 1 januari 2018 ingaan en houdt concreet in dat twee van de drie betrokken formatieplaatsen van de regisseurs Publiek Ondernemerschap zichzelf moeten terugverdienen, plus extra geld verdienen/waarde creëren voor de stad. In 2016 en 2017, is de ambitie, willen we de eerste resultaten behalen.

Bekijk hier de rapportage: Excellent faciliteren 1e rapportage Delft

Den Haag: Taskforce ‘Werken in Haaglanden’

Haaglanden

Project: Taskforce ‘Werken in Haaglanden’
Contactpersoon gemeente: Jaco Hoogendoorn
Contactgegevens: j.hoogendoorn@pijnacker-nootdorp.nl, tel. 06 22924320
Domein: Gemeentebreed, 9 samenwerkende gemeenten
Looptijd: tot 1 januari 2021

Het project in het kort
Samen sterk op de arbeidsmarkt: Met ruim 1 miljoen openstaande vacatures is de arbeidsmarkt volop in beweging. Er heerst schaarste voor bepaalde functies en vacatures blijven langer open staan dan gewenst. Je ontkomt er daarom als overheidsorganisatie niet aan om buiten de gebaande paden te treden. Met de Taskforce ‘Werken in Haaglanden’ spelen de Gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Werkorganisatie Duivenvoorde en Zoetermeer samen in op de uitdagingen van een snel veranderende arbeidsmarkt. Het Hoogheemraadschap van Delfland voegt zich naar verwachting in maart 2020 toe aan de Taskforce.
Jouw regio, jouw loopbaan! Met een team van 5 specialisten zal de Taskforce zich in 2020 toeleggen op het vervullen van 95 schaarse vacatures in de vakgebieden: bouwen & wonen, handhaving en bedrijfsvoering. Dit team heeft uitvoerige kennis van de arbeidsmarkt. Zij weten welke mediakanalen in te zetten om hun doelgroepen te bereiken en hebben een frisse kijk op thema’s als: arbeidsmarktcommunicatie, vacaturemarketing en talentpooling. Naast het aantrekken van talent van buitenaf gelooft ‘Werken in Haaglanden’ in aandacht voor de eigen medewerkers. Zo kunnen medewerkers voor loopbaanadvies terecht bij een coach, wordt interne mobiliteit gestimuleerd en worden er vanuit het netwerk diverse workshops gehost. Hiermee daagt het netwerk medewerkers uit om kritisch bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling en loopbaan.
‘Futureproof'
: Verandering veroorzaak je nooit alleen en het netwerk werkt daarom nauw samen met de HR professionals van de 9 organisaties. Hiernaast is kennisdeling en samenwerking met externe partners zoals A&O fonds Gemeenten cruciaal. In maart vindt er een eerste evaluatiemoment plaats waarin we terugblikken op de resultaten van de Taskforce. Met de Taskforce hopen we overheidsorganisaties een nieuwe kijk te geven op de dynamiek en uitdagingen van de arbeidsmarkt anno nu.

De Wolden Hoogeveen: Incompany Post HBO Bedrijfskunde

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Project: Incompany Post HBO Bedrijfskunde
Contactpersoon gemeente: José de Korte
Contactgegevens: j.de.korte@dewoldenhoogeveen.nl | 06 11 347 036
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: december 2019 tot december 2021

Het project in het kort
Een tweejarig incompany traject Post HBO Bedrijfskunde levert de 16 deelnemers een waardevol diploma op én input voor de organisatieontwikkeling. Door de opleiding te koppelen aan ontwikkelingsvraagstukken in de organisatie wordt een intrinsiek ontwikkel-/adviestraject georganiseerd, begeleid door Hogeschool Windesheim. Actuele casuïstiek en opdrachten vanuit de directie/het management vormen input voor de thema’s uit de studie. Alle eenheden zijn vertegenwoordigd in de deelnemersgroep en er is een verdeling tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden die de opleiding volgen. Daardoor kan een integraal resultaat bereikt worden in alle domeinen en bedrijfsvoering, wat de hele organisatie ten goede komt.

Lees hier meer over Het boemerang effect - januari 2021.

Den Helder: applicatie Helder Zicht op Werk

Gemeente Den Helder

Project: Helder Zicht op Werk
Contactpersoon gemeente: Rob van der Sande
Contactgegevens: r.van.der.sande@denhelder.nl, tel. 06 20228511
Domein: Sociaal Domein/Participatie
Looptijd: 1 november 2019 t/m 30 april 2020

Het project in het kort
De applicatie ‘Helder Zicht op Werk’ is bedacht als middel om de dienstverlening voor de inwoners met een uitkering te verbeteren en de eigen regie te stimuleren. Het vernieuwende van de app is dat het de gebruikers met interessante informatie wil verleiden in plaats van afdwingen. Met deze app kan iedereen door middel van push-berichten op de smartphone tegelijkertijd geïnformeerd worden over relevante berichten over uitkeringen, opleidingen, trajecten en vacatures. De klant wordt minder afhankelijk van de gemeente en de eigen kracht wordt gestimuleerd. De verwachting is dat de klant enthousiast wordt van het aanbod en de kans grijpt om deel te nemen aan een traject of om voorgesteld te worden voor een baan. Naar de website

Bekijk hier de film over het project en laat je inspireren.

Dommelvallei: Duurzame inzetbaarheid

Dienst Dommelvallei

Project: Van DIV naar IDV (Duurzame inzetbaarheid)
Contactpersoon gemeente: Mireille Wouters
Contactgegevens: m.wouters@dienstdommelvallei.nl, tel. 088 1631166
Looptijd: 1 september 2016 tot 1 september 2018

Het project in het kort
Per 1 januari 2014 zijn de teams Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo samengevoegd tot één team binnen Dienst Dommelvallei. Het team DIV staat voor een grote uitdaging. De omslag van analoog documentgericht informatiebeheer naar digitaal zaakgericht beheer. Dit vraagt om een totale vernieuwing van het taakveld: de papiervretende archiefmedewerker bestaat over een aantal jaren niet meer.
DIV wordt vervangen door informatiedienstverlening (IDV). Hier werkt een pro-actieve, ondersteunende, adviserende digitale informatiebeheerder, de ‘iCoach’ en ‘iRegisseur’. Dit is een nieuwe rol die om andere kennis, vaardigheden en competenties vraagt.
De invoering van digitaal zaakgericht werken leidt tevens tot een vergaande harmonisatie en standaardisatie van de processen op dossier- en archiefbeheer. Dit leidt tot uniforme werkwijzen, wat een randvoorwaarde is om medewerkers op verschillende locaties in te zetten. Daarnaast kunnen bepaalde beheerwerkzaamheden samengevoegd worden binnen één locatie. Het samenvoegen en centraliseren van taken leidt tot een stuk efficiency, een vermindering van de kwetsbaarheid en uiteindelijk tot een aanzienlijke besparing in de beheerkosten.

Werkorganisatie Druten Wijchen: Newsroom ‘Waardevol Klantcontact’

Werkorganisatie Druten Wijchen

Project: Ontwikkeling Newsroom ‘Waardevol Klantcontact’
Contactpersoon gemeente: Marlies Lam
Contactgegevens: d.van.wichen@drutenwijchen.nl
Domein: Publiekszaken
Looptijd: september 2019 tot januari 2020

Het project in het kort
De Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) is gestart met een Newsroom. De WDW investeert doorlopend in het communiceren met inwoners, ondernemers en andere contacten. Newsroom is een ‘plek’ binnen de organisatie waar continu gemonitord wordt wat er over de gemeente wordt gezegd om daar, als dat nodig is, snel op te reageren. Een Newsroom zorgt daarnaast voor een efficiënte samenwerking tussen het Klantencontactcentrum, team communicatie en andere medewerkers die direct klantcontact hebben.
Ieder kanaal heeft een eigen taal. Daarom hebben de medewerkers van het Klantcontactcentrum en de medewerkers van Communicatie trainingen gevolgd.
De trainingen hadden als thema ‘Waardevol Klantcontact’. En zijn gegeven door Ocaro.

Eemsdelta: Ontwikkel- en ontmoetingsaanbod

Gemeente Eemsdelta i.o.

Project: Ontwikkel- en ontmoetingsaanbod Eemsdelta 'Met volle energie op weg'
Contactpersoon gemeente: Danielle van Eijk en Marleen Meijer
Contactgegevens: m.meijer@delfzijl.nl, tel. 0596 639948 en d.vaneijk@delfzijl.nl, tel. 0596 639902
Domein: Gemeentebreed, 9 samenwerkende gemeenten
Looptijd: 1 januari 2020 t/m 1 januari 2021

Het project in het kortPer 1 januari 2021 vormen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gezamenlijk de nieuwe gemeente Eemsdelta. Vanaf 2019 is er stap voor stap gewerkt aan het bouwen van de nieuwe gemeente. De weg naar een herindeling kenmerkt zich vaak door ontwikkeling, verandering, werkdruk, onrust en plezier. Iedere medewerker beleeft deze weg op zijn eigen wijze en geeft hier op zijn eigen manier vorm aan. Het is een uitgelezen moment om extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers en om hen in beweging te krijgen.
Met dit in het vooruitzicht heeft de werkgroep P&O een eerste stap gezet in de samenwerking op het gebied van opleiding & ontwikkeling. Samen met medewerkers is gewerkt aan het ontwikkel- en ontmoetingsprogramma 'Met volle energie op weg'. De focus van het programma ligt op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is de bedoeling om de medewerkers de kans te geven om optimaal tot hun recht te komen in de nieuwe organisatie. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat medewerkers het meest productief en effectief zijn in hun werk en hier ook zelf de meeste voldoening uit halen als ze tot hun recht komen en hun talenten kunnen inzetten. De werkwijze is daarom gericht op talentontwikkeling. Op voorhand zijn de volgende uitgangspunten/voorwaarden voor het bottum-up-programma geformuleerd:
- Laagdrempelig en deelname op basis van vrijwilligheid;
- Aanbod past bij de vraag/behoefte van medewerkers;
- Collectief waar het kan, maatwerk indien nodig/mogelijk;
- Afwisselend programma met daarin ruimte voor samenwerking, elkaar leren kennen, plezier en energie; - Aanbod past bij de verschillende doelgroepen waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook een zakelijk component hebben. Verder lezen over het project.

Eindhoven: programma Generatieleren

Gemeente Eindhoven

Project: programma Generatieleren
Contactpersoon gemeente: Jack Schlicher
Contactgegevens: j.schlicher@eindhoven.nl, tel. 040 238 2388 of 06 10747759
Domein: Bedrijfsvoering/sector P&O
Looptijd: november 2020 tot april 2021

Het project in het kort
Elke nieuwe generatie is gericht op ontwikkeling en ondersteund door andere generaties zorgt zij voor een vitale en eigentijdse organisatie. Het doel van het project is om te stimuleren en te activeren dat de generaties hun onderlinge meerwaarde ervaren en concreet gaan bijdragen aan hun persoonlijke en organisatorische ontwikkeling. Dit doet de organisatie door instrumenten in te zetten en te testen, die zowel afzonderlijk als met name ook in samenhang resultaat opleveren. Met als concreet resultaat inzicht door eigen ervaring in de werking van instrumenten en de borging van generatieleren. Maar ook een actuele en praktische aanpak in de vorm van actieplannen van generatie overstijgende gezamenlijke problemen, waarbij de generatie-eigen ontwikkelingsgang behouden blijft.
Het programma Generatieleren dat deels in samenwerking met Jongerennetwerk 040Volt is ontwikkeld, bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Interactieve lezing Generatieleren (deelnemers van alle generaties): theorie generatieleren, energiegevers en energievreters, relevante thema’s;
 2. Workshop Generatiespel (deelnemers van alle generaties): relevante thema’s op de werkvloer, gebruik van generatieverschillen, effectiever gebruik van de talenten van de generaties;
 3. Workshop Met plezier naar de Finish (deelnemers 60-63 jaar en oud medewerkers maximaal 3 jaar uit dienst): bewustwording van alle aspecten die in de laatste loopbaanfase een rol spelen en van welke mogelijkheden er zijn om zelf invloed uit te oefenen of welke ondersteuning van de organisatie wenselijk/nodig is;
 4. Workshop De banaan bespreekbaar (deelnemers van oudere en jongere generatie): zoektocht naar de barrières om bepaalde ‘onbespreekbare’ zaken te agenderen en aan te pakken, en hoe deze te slechten;
 5. Omgekeerd mentorschap (in ontwikkeling): nieuwe/jongere medewerkers kunnen ervaren/oudere medewerkers nieuwe vaardigheden leren, in aanraking brengen met andere inzichten en spiegelen. Elders meestal ingezet om digitale vaardigheden door te leren, gaat de gemeente Eindhoven experimenten met een vernieuwende inzet.

Eindhoven: Planmatig werken

Gemeente Eindhoven

Project: Planlab, planmatig werken
Contactpersoon gemeente: Gerry van Aken
Contactgegevens: g.van.aken@eindhoven.nl, tel: 0615945419
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: april 2017 tot januari 2019

Naar de podcasts

Het project in het kort
Planlab stimuleert planmatig werken en vult de bijbehorende randvoorwaarden in. Planmatig werken wordt de norm voor ambtelijk vakmanschap in het sociaal domein. Planlab traint medewerkers in de nieuwe werkwijze, biedt individuele ondersteuning en laat opdrachten soepeler lopen. Het is een groot onderhoud aan de opdrachtportfolio en richt een intakeproces in om het op orde te houden. Er wordt duidelijkheid over rollen en taken gecreëerd bij medewerkers en tussen organisatieonderdelen.
De werkwijze richt zich op de ‘levensloop’ van de opdrachten: opdrachten van buiten naar binnen formuleren, prioriteren middels intake en opdrachten uitvoeren ‘van achter naar voren’. Planlab betekent: werken aan duidelijke opdrachten, die aansluiten bij behoeften in de stad en die prioriteit hebben bij het bestuur. Per opdracht wordt bewust gekozen welke aanpak het beste past en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. Medewerkers krijgen zo meer grip, ruimte en plezier zodat er betere resultaten worden bereikt. Hierdoor wordt het voor burgers, bestuurders en instellingen betrouwbaarder en transparanter in wat we (niet) doen en hoe we dat (samen) doen. Efficiëntie en effectiviteit worden vergroot door meer duidelijkheid over de werkwijze, rollen en opdrachten.
Najaar 2016 zijn we gestart met planmatig werken. Vanuit een ‘chaos’ aan opdrachten hebben we overzicht kunnen creëren en is het gelukt medewerkers te ‘besmetten’ met het planmatig werken ‘virus’. Dit heeft bijgedragen aan een effectievere en efficiëntere aanpak. Het is nog niet klaar, er liggen voldoende uitdagingen: planmatig werken continueren en verder door ontwikkelen en meer bestendigen. Bij steeds meer medewerkers bestaat het gevoel van urgentie voor het planmatig aanpakken van opdrachten!

Bijlage 1-doelenbomen werkinstructie
Bijlage 2-doelenboom (leeg) format
Bijlage 3-Plan van Aanpak format (leeg)
Bijlage 4-Radardiagram Planlab (leeg)
Bijlage 5-voortgangsrapportage (leeg)

Emmen: Teams aan zet!

Gemeente Emmen

Project: Teams aan zet!
Contactpersoon gemeente: Linda van der Sanden
Contactgegevens: l.vandersanden@emmen.nl, tel. 06 17129817
Domein: Expertisecentrum
Looptijd: oktober 2018 tot maart 2020

Het project in het kort
Gemeente Emmen gelooft in de kracht en kwaliteit van haar professionals. Zij zijn in staat om vanuit de bedoeling te werken aan wat er nodig is in en voor de samenleving. Met het traject Teams aan zet! begeleidt de organisatie teams en (tijdelijke) groepen, zodat zij initiatief en eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Alle lagen binnen de organisatie worden betrokken bij deze ontwikkeling naar meer zelforganisatie: medewerkers, teamleiders én het concernmanagementteam. Het gaat namelijk om het bieden van een heldere richting (perspectief en kaders) én ruimte.
Met behulp van een gestructureerde aanpak wordt de groep ondersteund om toe te groeien naar een zelforganiserend team. Er wordt een jaar lang gewerkt aan zes aspecten. Onze visie is dat teams een aantal zaken samen georganiseerd moeten hebben:

 1. Overeenstemming over de bedoeling en ambitie(s)
 2. Heldere rollen en verantwoordelijkheden
 3. Duidelijke structuur en ritme
 4. Elkaar versterken
 5. Effectieve besluitvorming (afspraken maken)
 6. Continu leren

Als het team deze zaken op de rit heeft, kan het zelfstandig verder en is zij in staat elk inhoudelijk thema met elkaar te bespreken en aan te pakken. Hierdoor vergroot de groep de eigen interne stabiliteit en kan zij beter omgaan met veranderingen. De gemeente heeft zich laten inspireren en helpen door Ardis Organisatieontwikkeling. Halverwege het project is een train-de-trainer programma opgestart, zodat we eigen kwaliteit ontwikkelen om deze beweging in de organisatie groter te maken. Concreet betekent dit dat er circa 10 medewerkers opgeleid zijn om andere teams te begeleiden. Inmiddels gaat het project fase 2 in. Het doel is om over vijf jaar 20 tot 25 teams/groepen een eigen Teams aan zet!-traject te laten doorlopen. In 2020 starten 5 nieuwe groepen en krijgt het train-de-trainer programma een uitbreiding. De organisatie zoekt samenwerking met de buurgemeenten en onderzoekt of deze aanpak en werkwijze ook past in de opgave Omgevingswet.

Interesse? Dit onderwerp komt ook aan bod tijdens een webinar op het A&O fondsen Festival op 1 oktober 2020. Zie hieronder. En bekijk hier de presentatie (pdf) van het project.

Friesland: Week van de Uitwisseling 2019

Werken in Friesland

Project: Week van de Uitwisseling 2019
Contactpersoon gemeente: Regina Sleifer (Werken in Friesland is een stichting waarvan alle gemeenten in Friesland lid zijn)
Contactgegevens: regina.sleifer@werkeninfriesland.nl, tel. 06 57320175
Looptijd: In september 2019 beginnen de eerste vergaderingen met de werkgroep ten behoeve van de Week van de Uitwisseling in juni 2020

Het project in het kort
In de Week van de Uitwisseling zetten bedrijven en overheidsorganisaties in Friesland de deuren voor elkaar open. Dit gebeurt met gesloten beurs! Werknemers krijgen de kans om een zogenaamd kijkje in de keuken van een ander bedrijf te nemen. Of je nu manager, administratief medewerker, informatietechneut of brugwachter bent, ‘De Week van de Uitwisseling’ is voor iedereen!
Het doel van het project Werken in Friesland is om de arbeidsmobiliteit, kennisdeling en samenwerking in Friesland te stimuleren. Medewerkers worden geïnspireerd door bijvoorbeeld een andere werkwijze in een ander bedrijf. Ook is het mogelijk om het netwerk te vergroten, kennis te delen, van elkaar te leren en andere functiemogelijkheden te onderzoeken. Het kan allemaal tijdens ‘De Week van de Uitwisseling.’ Deelname is vooral leuk en leerzaam.

Gennep: Opleidingstraject Omgevingswet

Gemeente Gennep

Project: Opleidingstraject Omgevingswet
Projectleider gemeente: Cecile Derks
Contactgegevens: c.derks@gennep.nl | 0485 494 265
Domein: Afdeling omgeving, team ontwikkeling
Looptijd: begin 2020 t/m eind 2021

Het project in het kort:
Met ingang van 1-1-2022 treed de Omgevingswet in werking. Alle medewerkers maar ook college- en raadsleden dienen dan klaar te zijn voor het werken met de Omgevingswet. Hiertoe hebben wij in samenwerking met de buurgemeenten een opleidingstraject opgesteld. Doel van het traject is niet alleen leren, maar ook leerpunten ontdekken zodat een ieder hier zelf vervolg aan kan geven. Dit gebeurt door het leren in workshops en proeftuinen met de hele organisatie en de 3 gemeenten.

Goes: Talent in actie

Gemeente Goes

Project: Talent in actie
Contactpersoon gemeente: Tonny Lamper
Contactgegevens: t.lamper@goes.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 2016 – 2018

Het project in het kort
In de gemeente Goes wordt vanaf 2016 gewerkt aan het project Talent in actie. Het management besloot destijds dat het talent in de organisatie beter benut kon worden. Dat geeft beweging in de organisatie. Talentcoach Luk Dewulf werd uitgenodigd om hier praktisch invulling aan te geven: gesprekken en een talentprofiel. En trainingen voor gesprekstechnieken voor zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden. Het is een lang traject met kleine stappen. Inmiddels is de hele organisatie met talentontwikkeling bezig. Zelfs de burgemeester heeft een talentprofiel aangemaakt. Medewerkers hebben meer plezier in hun werk. Tegelijkertijd is het nooit af! Een volgende fase is om via interviews met leidinggevenden in kaart te brengen wat er gedaan wordt aan talentontwikkeling.

Gooi en Vechtstreek: Ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie Veilig werken

Regio Gooi en Vechtstreek

Project: Ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie Veilig werken
Contactpersoon gemeente: Femke Gordijn
Contactgegevens: f.gordijn@regiogv.nl, tel. 06 10959426
Domein
: Facilitair Bedrijf
Looptijd: oktober 2020 t/m februari 2021

Het project in het kort
Het doel van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een integrale aanpak ten aanzien van agressiepreventie en agressiebeheersing. Concreet bestaat het project uit drie onderdelen:
1. Het ontwikkelen/actualiseren van het algemene veiligheidsbeleid
2. Het opzetten van een Agressie Interventieteam (AIT)
3. Het opstellen van een bijbehorend AIT-protocol.
Tijdens het project krijgt Regio Gooi en Vechtstreek ondersteuning van een externe expert. Deze externe expert deelt haar kennis en kunde over de bovenstaande thema’s en heeft op bepaalde onderdelen een ‘coachende rol’. In de toekomst kan de Regio Gooi en Vechtstreek hierop voortborduren en/of het geleerde zelfstandig voortzetten.

Gorinchem: Arbeidsmarktonderzoek jonge ambtenaren

Gemeente Gorinchem

Project: Arbeidsmarktonderzoek jonge ambtenaren
Contactpersoon gemeente: Wendy Springer
Contactgegevens: w.springer@gorinchem.nl, tel. 06 15196519
Domein
: Team Onderwijs en Leefbaarheid
Looptijd: juni tot en met december 2020

Het project in het kort
Het aantal jongeren bij de gemeente is verhoudingsgewijs nog steeds laag, en uitstroom lijkt nog best hoog. Zo ook in Gorinchem. A&O fonds Gemeenten en FUTUR hebben landelijk aan de jongen ambtenaren gevraagd waarom ze nu graag bij gemeenten werken. En waarom ze zouden blijven of overwegen te vertrekken. Deze uitkomsten zijn interessant, maar geldt dit ook voor de jonge ambtenaren in Gorinchem? In Gorinchem gaan we daarom zelf een onderzoek starten onder de jonge ambtenaren.

Gouda: Datagedreven sturing

Gemeente Gouda

Project: Datagedreven sturing
Contactpersoon gemeente: Lotte Meindertsma
Contactgegevens: lotte.meindertsma@gouda.nl, tel. 06 48135402
Looptijd: december 2018 – februari 2020

Het project in het kort
Het gebruik van data in besluitvorming verspreidt zich steeds sneller over de publieke en private sectoren. Ook overheden zijn begonnen met het ondersteunen van besluitvorming met snelgroeiende hoeveelheden data uit meerdere bronnen: ‘datagedreven sturing’. Er zijn nog steeds relatief weinig voorbeelden van het daadwerkelijk gebruiken van data om beleid vorm te geven. Data bereikt de besluitvorming niet of wordt door besluitvormers onvoldoende benut.
Bij de gemeente Gouda wordt onderzoek gedaan naar de competenties die ‘ambtenaren 4.0’ in Nederlandse gemeenten nodig hebben om op een effectieve en verantwoorde manier data te gebruiken in het maken van beleid, en hoe deze competenties in gemeenten kunnen worden ingebed. Het doel is het ontwikkelen van een competentie-profiel en een praktische tool op basis van dit profiel, die gebruikt kan worden door ambtenaren in gemeenten die aan de slag gaan met data in beleidsvorming.
Onderdeel van het onderzoek is dat tien Goudse ambtenaren die daadwerkelijk werken met data of met data hebben gewerkt, geïnterviewd worden. Deze interviews richten zich op de ‘kritieke’ momenten die zij hebben ervaren in het werken met data, wat zij precies hebben gedaan en waarom.
Op basis van het onderzoek wordt als experiment een data teamstart ontwikkeld. Zo worden onderzoek en praktijk aan elkaar gekoppeld.

Hardenberg: Hardenberg Academie

Gemeente Hardenberg

Project: Hardenberg Academie
Contactpersoon gemeente: Alain Smit
Contactgegevens: alain.smit@hardenberg.nl, tel. 0523 289757
Domein/dienst: Concernstaf
Looptijd: augustus tot en met december 2020

Het project in het kort
De Hardenberg Academie is dé online ontwikkelomgeving waarmee de organisatie haar medewerkers - vanuit het principe regie op eigen loopbaan - stimuleert zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de veranderopgave van de organisatie. De academie gaat uit van blended learning en er kan gekozen worden uit een breed assortiment aan opleidingen/workshops (online of klassikaal), inspiratiefilms en e-learning. Ook zijn tools voor talent- en loopbaanontwikkeling en het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers in de academie opgenomen.
Met de Hardenberg Academie kunnen medewerkers hun eigen (volledig) portfolio gaan opbouwen en valideren. In één oogopslag kunnen medewerkers zien welke ontwikkelactiviteiten zijn ondernomen en welke bewijsstukken zijn behaald. Dit betekent dat Hardenberg heeft gekozen om alle ontwikkelactiviteiten van medewerkers op één plek aan te bieden en te registreren (inclusief maatwerktrainingen). In de doorontwikkeling van de academie zullen de mogelijkheden voor het bouwen van een portfolio verder worden uitgebouwd om daarmee beter inzicht te krijgen in, maar ook te kunnen sturen op, talent(en).

Heerde: Zelfexpressie en feedback

Gemeente Heerde

Project: Zelfexpressie en feedback op basis van geweldloze communicatie vanuit het organisatieontwikkelingstraject
Contactpersoon gemeente: Jeanien van den Berg (organisatieadviseur)
Contactgegevens: jeanien.berg@heerde.nl, tel. 06 53642118
Domein: Afdeling Bedrijfsadvisering en -ondersteuning/ PO
Looptijd: september 2019 t/m februari 2020

Het project in het kort
Dit is het laatste thema van in totaal vier thema’s om te komen tot een 'Omgevingsbewuste en ondernemende organisatie' waarbij de gesprekspartner zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld. Veelal denken en spreken we in oordelen en meningen. Daaronder ligt een onvervulde behoefte. Als we vanuit die behoefte praten in plaats van het oordeel of de mening, dan vindt het echte gesprek plaats en dienen er tal van mogelijkheden aan om daarin te voorzien. Dan vindt er verbinding plaats. Hierdoor wordt het samenwerken en de eigen verantwoordelijkheid nemen gestimuleerd wat ten goede komt aan de organisatievisie.

Hengelo: Toezichtformule PGB

Gemeente Hengelo

Project: Toezichtformule PGB
Contactpersoon gemeente: Mayke ten Bos
Contactgegevens: m.tenbos@hengelo.nl, tel. 06 18644012
Domein: Dienstverlening
Looptijd: juli 2020 tot en met maart 2021

Het project in het kort
Bij een moderne overheid hoort een moderne dienstverlening. De gemeente Hengelo is voortdurend bezig om haar dienstverlening te verbeteren en deze nog meer vanuit de logica van de inwoners en partners (de Hengeloër) vorm te geven. VNG Naleving en Gemeente Hengelo gaan samen met VNG Realisatie met behulp van de Toezichtformule de werkwijze omtrent het verstrekken van een PGB (Persoons Gebonden Budget) onder de loep nemen, zowel aan de voorkant (uitvoering sociaal domein) als aan de achterkant (naleving). Het PGB is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Het doel van het project is de dienstverlening van de gemeente te verbeteren en fraude te voorkomen door middel van klant-gedreven handhaving. We willen komen tot een effectief proces van toezicht en handhaving PGB, slimmer samenwerken, van buiten naar binnen denken en handelen en betrokkenen en ketenpartners bij elkaar brengen. Door middel van een pressure cooker hebben we samen met betrokken stakeholders een aantal oplossingen bedacht om fraude met een PGB te voorkomen. Een aantal oplossingen worden op gemeentelijk niveau in Hengelo verder uitgewerkt en geïmplementeerd. VNG gaat zicht bezig houden met een aantal oplossingen die overkoepelend voor meerdere ketenpartners zijn. De bedachte oplossingen kunnen ook landelijk door gemeenten gebruikt worden.

Bekijk hier de Presentatie realisatie Serviceformules. Deze presentatie is samen opgezet met de Werkorganisatie HLT Samen waar de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen in deelnemen.

‘s-Hertogenbosch: Lab XL

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Project: Lab XL
Contactpersoon gemeente: Renço Wesseling
Contactgegevens: r.wesseling@s-hertogenbosch.nl, tel. 06 25026958
Domein: Werk en inkomen/participatie
Looptijd: juli 2020 tot maart 2021

Het project in het kort
"Bij Lab XL ondersteunen wij bevlogen professionals met goede innovatieve ideeën bij het bottom-up realiseren van die ideeën. Lab XL biedt professionals een veilige plek waar zij in multidisciplinaire teams aan de slag kunnen met vernieuwing. Hiervoor komen wij periodiek bij elkaar op externe locaties. Op die bijeenkomsten combineren wij kennis van belangrijke trends zoals virtual reality, kunstmatige intelligentie en automatisering in de arbeidsmarkt met de realiteit van ons werkveld. Professionals kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen waardoor allerlei nieuwe ideeën ontstaan over hoe wij de dienstverlening aan inwoners mooier en beter kunnen maken. Lab XL gaat dus naast innoveren ook over leren; Leren als organisatie door een flexibel ingericht innovatie platform, maar ook leren als professional door actuele kennis te combineren met de realiteit van het werk. Met behulp van de subsidie van A&O fonds Gemeenten kunnen wij deze leercomponent een stevige duw geven door gestructureerd en theoretisch onderbouwd professionals te helpen bij de ontwikkeling van hun innovatie skills."
Bekijk het filmpje over het project. Download hier het verslag van de 1e fase van Lab XL.

HLT Samen: Werken in Serviceformules

Gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen (werkorganisatie HLT Samen)

Project: Werken in Serviceformules
Projectleider gemeente: Chantal Randsdorp en Elske Schuurmans
Contactgegevens: c.randsdorp@hltsamen.nl e.schuurmans@hltsamen.nl tel. 14 0252
Domein: Gemeentebreed. Serviceformules zijn in elk domein van toepassing.
Looptijd: Op hoofdlijnen zijn we al enkele jaren bezig met Serviceformules (eerste presentaties en bekendmaken in de organisatie) en de gehele invoering zal nog wel een aantal jaren duren (alle producten en diensten in Serviceformules). De afbakening die we voor het subsidietraject hebben gemaakt loopt van juni 2020 tot eind 2021.

Het project in het kort
Met Serviceformules kunnen gemeenten inwoners en ondernemers in de volle breedte bedienen. Van eenvoudige tot en met complexe vragen. Van standaardproducten tot en met maatwerk. Van beleidsontwikkeling tot en met uitvoering. Bij de Serviceformules gaat het om het luisteren naar de vraag uit de samenleving (van inwoners, ondernemers, wijken en buurten) en het op maat bedienen van de samenleving. We moeten hierbij oog hebben voor de impact op onze interne organisatie, op onze mensen, op onze informatievoorziening en op onze interne processen. Met Serviceformules kunnen we deze impact op een gestructureerde manier in kaart brengen én de nodige stappen tot verbetering zetten.

Bekijk hier de Presentatie realisatie Serviceformules. Deze presentatie is samen opgezet met de gemeente Hengelo waar Toezichtformulier PGB aan bod komt.


Hoogeveen: Incompany Post HBO Bedrijfskunde

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Project: Incompany Post HBO Bedrijfskunde
Contactpersoon gemeente: José de Korte
Contactgegevens: j.de.korte@dewoldenhoogeveen.nl, tel. 06 11347036
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 2 jaar

Het project in het kort
Een tweejarig incompany traject Post HBO Bedrijfskunde levert de 16 deelnemers een waardevol diploma op én input voor de organisatieontwikkeling. Door de opleiding te koppelen aan ontwikkelingsvraagstukken in de organisatie wordt een intrinsiek ontwikkel-/adviestraject georganiseerd, begeleid door Hogeschool Windesheim.
Actuele casestudie en opdrachten vanuit de directie/management vormen input voor de thema’s uit de studie. Alle eenheden zijn vertegenwoordigd in de deelnemersgroep en er is een verdeling tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden die de opleiding volgen. Daardoor kan een integraal resultaat bereikt worden in alle domeinen en bedrijfsvoering, wat de hele organisatie ten goede komt.

Hoorn: Leerlijn Omgevingswet

Regionale Samenwerking Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Project: Leerlijn Omgevingswet
Contactpersoon gemeente: Dagmar van den Berg en Corine Buijs
Contactgegevens: d.vd.berg@hoorn.nl, tel. 06 53681736 en c.buijs@hoorn.nl, tel. 06 11465718
Domein: Ruimtelijke Ontwikkeling i.s.m. Westfriesland Academie (onderdeel van afdeling HR)
Looptijd: begindatum 1 maart 2020 (looptijd = 3 jaar)

Het project in het kort
Om vanuit de bedoeling van de Omgevingswet te kunnen werken, is het van belang dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vier aspecten: Bewustwording, Kennis, Houding en gedrag en Cultuur. Projectopdracht is om op basis hiervan een gericht plan te ontwikkelen (een leerlijn) tot het opleiden en trainen via Westfriesland Academie:

1. Er dient bepaald te worden wat de ambities, eisen en wensen zijn inzake kennis en vaardigheden van medewerkers in termen van bewustwording, kennisniveau, houding & gedrag en cultuur.
2. Op basis hiervan te komen tot een gericht plan tot opleiden en trainen, alsmede een planning van regionale inkoop van trainingen, opleidingen en cursussen via Westfriesland Academie.
3. Met heldere doelstellingen en een plan om medewerkers te voorzien van een passend aanbod van trainingen, opleidingen en cursussen, dan wel games, op de genoemde vier aspecten.
4. Bewustzijn rondom de ‘bedoeling van de wet’ te verhogen middels het regionaal inkopen en organiseren van een algemene training/opleiding, waarop medewerkers zich in het voorjaar 2020 op kunnen inschrijven.
5. Te komen tot medewerkers die zich regionaal hebben ontwikkeld en die om kunnen gaan met de gevolgen die de Omgevingswet met zich meebrengt.
6. Gedurende de komende 1,5 jaar de uitkomsten van de (eventueel) veranderende werkprocessen en de consequenties van competenties kunnen vertalen in een passend aanbod.

Voor de daadwerkelijke aankoop van trainingen is gekeken naar:
- Aansluiting op onze vraag (bewustwording-gedrag-kennis etc.)
- Aansluiting op de uitkomst van de Cultuurscan Omgevingswet
- Mogelijkheden tot maatwerk
- Praktisch in te plannen
Er zullen verschillende leerinterventies worden ingezet, variërend van klassikale training voornamelijk voor kennis (al dan niet online gezien de corona-situatie) tot ‘serious games'. (door middel van games komt men spelenderwijs in aanraking met de OM. Dit draagt bij aan zowel bewustwording als aan kennis en vaardigheden).

Horst aan de Maas: Onboarding

Gemeente Horst aan de Maas

Project: Onboarding
Contactpersoon gemeente: Jeroen Rijs
Contactgegevens: j.rijs@horstaandemaas.nl, tel. 077 4779645
Domein: Cluster Bedrijfsvoering/Team Bestuur- en organisatieondersteuning/Unit HRM
Looptijd: 1 augustus 2019 t/m 30 september 2020

Het project in het kort

Het doel van het project is het creëren van een complete ervaring voor nieuwe medewerkers. Een ervaring die zorgt voor wederzijdse versterking, verbinding met de organisatie, het bouwen van een netwerk, een introductie op de cultuur en strategie, operationele kracht en de start van een loopbaan. Een onboarding- (of leer)proces ondersteunt door een digitale (online) tool die er voor zorgt dat:
- De nieuwe medewerker landt op zijn werkplek,
- De nieuwe medewerker zich verdiept en
- De nieuwe medewerker zich verbonden voelt.
De belangrijkste activiteiten tijdens het project zijn het voorbereiden van en inrichten van de onboarding applicatie Appical. Deze applicatie biedt een procesmatige ondersteuning aan medewerkers bij de introductie. Daarbij is op de hoogte brengen en houden van de organisatie een belangrijke ondersteunende en doorlopende activiteit.

Katwijk: Ontwikkelopgave Omgevingswet

Gemeente Katwijk

Project: Ontwikkelopgave Omgevingswet
Contactpersoon gemeente: Wouter de Boer (Programmamanager), Frank van den Berg (projectleider Omgevingsvisie), Hilde van den Heuvel (projectleider BVTH) en Debbie Haak (projectleider Omgevingsplan)
Contactgegevens: w.deboer@katwijk.nl, tel. 06 12466699 of m.douve@katwijk.nl
Domein: Cluster Beleid Fysieke leefomgeving
Looptijd: 1 oktober 2019 – 31 december 2020

Het project in het kort
De implementatie van de Omgevingswet is een complexe ontwikkelopgave met veel gezichten. In 'Samen aan tafel' in Katwijk draait het om het ontwikkelen en verankeren van de nieuwe werkwijze, kennis en vaardigheden in de organisatie en het ondersteunen van initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) in de nieuwe samenwerking. Hierin zijn het (her)ontwerpen van de werkprocessen en procedures en het hierop aanpassen van werkhouding en gedrag heel belangrijk. Kennis- en vaardigheden ontwikkelen door kennis te maken, te ervaren en vooral: door dit samen te doen en lerend te ontwikkelen. De titel ‘'Samen aan tafel' verwijst daarbij naar één van de instrumenten van de Omgevingsvisie: Omgevingstafel, als nieuwe overlegvorm tussen initiatiefnemer, bevoegd gezag en ketenpartners. Einddoel is dat alle deelnemers hun veranderde rol kennen en nemen.
Maar er is veel meer! Sleutelbegrippen zijn integraal en samenwerking. Bij integraal gaat het om de samenhang tussen verschillende beleidsaspecten, wat binnen de organisatie tot uiting komt in een andere samenwerking tussen collega’s en hun werkgebieden. Bij samenwerking wordt met initiatiefnemers en de interne en externe stakeholders in een gezamenlijk zoekproces naar de best mogelijk bijdrage aan de fysieke leefomgeving gezocht. Bij gebiedsgericht ontwikkelen hebben we immers hoge ambities voor de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente. Maatwerk, flexibiliteit en transparantie zijn belangrijke kwaliteitscriteria in deze samenwerking. Interne en externe samenwerkingspartners leren en ervaren de praktijk. Wij verwachten dat we zo samen met hen een nieuwe vorm van samenwerking ontwikkelen in het domein van de fysieke leefomgeving. Zo wordt ernaar toegewerkt dat besluitvorming over de kerndocumenten rond komt en mens en organisatie samen met burgers en derden zo goed mogelijk voorbereid zijn op de invoering van de wet.
Katwijk heeft bewust gekozen voor een totaalaanpak van samen leren en ontwikkelen het hele jaar door in een combinatie van zes verschillende projectactiviteiten. We gebruiken vooral cases uit de praktijk. Verschillende instrumenten en werkwijzen zijn samengebracht, zowel voor organisatie en medewerkers als met ketenpartners en lokale samenleving. In leergangen en oefensessies worden inhoud, geest en praktijk bij elkaar gebracht. Het bijbehorende ‘visual management’ levert de organisatie en mensen veel kennis en motivatie op. Beeld, foto’s, filmpjes, kaartspel en presentaties van een interactieve digitale kaart met steeds meer kaartlagen, spreken tot de verbeelding. Ze brengen de materie tot leven en bieden inzicht in de keuken. De onderdelen van de aanpak nodigen uit tot de gevraagde integrale samenwerking. Met dit gezamenlijk zoeken en afwegen, uitwerken, testen, leren we samen door te doen. Zo stellen we alles in het werk om organisatie en mensen fit te krijgen voor de Omgevingswet én andere gemeentelijke opgaven. De ontwikkelopgave stopt immers niet na de invoering van de Omgevingswet.

Kerkrade: Ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling

Gemeente Kerkrade

Project: Ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling
Contactpersoon gemeente: Ingrid Severens (Beleidsadviseur Wijkaanpak)
Contactgegevens: ingrid.severens@kerkrade.nl, tel. 06 24682623
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 2018-2019

Het project in het kort
De directe aanleiding voor het ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling is het belang van het gezamenlijke ‘nieuwe werken’ van de gemeente en partners. Dit komt vooral naar voren door de omslag van werken in het sociaal domein als gevolg van de decentralisaties en in het fysieke domein met de invoering van de Omgevingswet.
Als Team Wijkontwikkeling werken wij constant in de ‘frontlinie’ en fungeren wij als een draaischijf tussen de gemeente en de ‘buitenwereld’. Dit vraagt veel van het zelf organiserend vermogen van het team en zelfsturing van de individuele medewerkers. In onderstaande bijlagen lees je alles over ons aanpak.

Leiden: Innovatief recruitment Ontwikkelpool

Gemeente Leiden

Project: Innovatief recruitment Ontwikkelpool
Contactpersoon gemeente: Eva van der Post
Domein: Arbeidsmarkt
Afgerond: 1 november 2019
Projectnummer: 2017-00416

Het project in het kort
De gemeente Leiden werkt aan een vitale organisatie. Men wil nieuwe medewerkers aantrekken die opgavengericht gaan werken. Het project richt zich op toekomstgericht recruitment en begeleiding van nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers die resultaat- en opgavengericht kunnen werken, krijgen verantwoordelijkheden. Men wil jonge mensen tot en met 35 jaar binnen halen die met een grote vanzelfsprekendheid zich kunnen bewegen in de informatiesamenleving en zich niet laten weerhouden door oude normen en patronen. Mensen die de huidige medewerkers meenemen in hun enthousiasme en als hefboom fungeren voor de verspreiding van de nieuwe werkwijze. Het gaat om zowel starters als medewerkers in hun tweede of derde loopbaanstap. Voor de werving wordt er naast extra inzet van interne medewerkers ook gebruik gemaakt van een extern bureau.
Er is gekozen om te werven op opgaven en nadrukkelijk niet op functie en opleidingseisen. Bij de wervingscampagne is geworven op 7 thema’s en er is gebruik gemaakt van sociale media, zoals gerichte LinkedIn werving, LinkedIn pagina van de gemeente Leiden en de netwerken van eigen collega’s, wethouders en leidinggevenden. Er zijn geen gebruikelijke functie-eisen gesteld, maar er is geworven op talent en goede ideeën voor een van de thema’s. Het project heeft goede getalenteerde mensen die breed inzetbaar zijn in de organisatie opgeleverd.
Lees hier meer over het project.

Lochem: app Tinder for Talent

Gemeente Lochem

Project: app Tinder for Talent
Contactpersoon gemeente: Friso Veltkamp
Contactgegevens: f.veltkamp@lochem.nl, tel. 0573-289186
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 12 december 2019 tot 12 december 2020

Het project in het kort
De ontwikkeling van de app Tinder for Talent. De app richt zich op het ontdekken en inzetten van talent. En vervolgens ook op de ontwikkeling van talent. Het is een app waar medewerkers talenten aanbieden en vinden. Je zoekt talenten. Je vindt talenten. Je date talenten.

Tinder for Talent is eenvoudig toepasbaar, voor iedereen te gebruiken. Het zorgt ervoor dat collega’s met hun talent op de juiste plek aan de slag gaan. Dit geeft iedereen kansen om het beste uit zichzelf te halen. Ze krijgen er energie van en mensen komen in beweging. Zowel binnen de eigen functie als binnen de organisatie. 'Gemiste' talenten uit de organisatie worden ingezet waardoor de organisatie niet onnodig inhuurt. Gebruikers worden continue gevraagd naar ervaring en behoefte. De app wordt daarop aangepast. En medewerkers worden daarmee verleid om verder te kijken dan hun huidige taken binnen de afdeling. De mogelijkheden van Tinder for Talent worden steeds groter.

Tijdens het A&O fondsen Festival werd teams aan zet gepresenteerd in een video. Bekijk dit hier:

Maasgouw: Dienstverlening van de toekomst

Gemeente Maasgouw

Project: Dienstverlening van de toekomst
Contactpersoon gemeente: Chantalle Evers
Contactgegevens: c.evers@gemeentemaasgouw.nl
Domein: Dienstverlening
Looptijd: mei 2020 tot en met november 2021

Het project in het kort
Het doel van Project 'Dienstverlening van de toekomst' is het realiseren van een stabiele inrichting van het team dienstverlening binnen de gemeente Maasgouw. Doelstelling is dat taken toekomstgericht zijn verdeeld en ingericht. Medewerkers beschikken over de juiste kennis, processen zijn efficiënt vastgelegd en er wordt in de praktijksituatie ook zo gewerkt. Ook ontwikkelen medewerkers zich om als individu én als team met de continu veranderende gang van zaken om te gaan. Het project bestaat uit een aantal onderdelen, die allemaal met elkaar samen hangen: teamcoaching, kennisontwikkeling, herverdelen taken/RACI en procesherijking en –vastlegging/plan van aanpak zelfevaluatie. Klik hier voor de samenvatting van het project.

Maashorst: Overgang van personeel bij een herindeling volgens het private arbeidsrecht

Gemeente Maashorst

Project: Overgang van personeel bij een herindeling volgens het private arbeidsrecht
Projectleider: Angeliek Manders
Contactgegevens: angeliek.manders@landerd.nl | 0486 458 251
Afdeling: Bestuur en Management Ondersteuning
Doorlooptijd: 1 mei 2020 – 1 januari 2022

Het project in het kort:
Vanaf 1 januari 2022 vormen de gemeenten Landerd en Uden één nieuwe gemeente: Gemeente Maashorst. Op weg naar de herindeling, zijn we druk bezig met alle voorbereidingen.

Per 1 januari 2020 is voor alle gemeentelijke organisaties en haar werknemers het private Arbeidsrecht van toepassing. Als gevolg hiervan en door de invoering van de Aanpassingswet Wnra gelden er voor een herindeling van gemeenten de regels die gelden in het kader van Overgang van Onderneming (OvO). Kort gezegd houdt dit in dat alle rechten en verplichtingen van werknemers van rechtswege overgaan op de nieuwe organisatie en dat er een ontslagverbod geldt. De gemeenten Landerd en Uden zijn een van de eerste gemeenten die overgaan tot een herindeling op basis van de nieuw geldende wetgeving voor gemeenten en haar werknemers. Dit betekent dat er veel meer en op een andere wijze gestuurd moet worden op het proces voor de deelprojecten op personeelsgebied. Door middel van co-creatie, waarbij de medezeggenschapsorganen betrokken worden, streven we naar het bereiken van de best haalbare resultaten met een breed draagvlak die passen binnen de nieuwe wet- en regelgeving. In de co-creatie wordt aandacht gegeven aan:

 • Het vergroten van de wendbaarheid binnen de organisaties (hoe gaan we om met een nieuwe situatie en nieuwe spelregels).
 • Het creëren van draagvlak en veiligheid in de organisaties in deze onzekere periode.
 • Het opbouwen en behouden van vertrouwen door open gesprekken te voeren met elkaar en door sensitiviteit te tonen voor belevingen tijdens de veranderingen.
 • Het reflecteren tijdens het proces, bij diverse stappen en zo nodig bijsturen.

Het streven is om vroegtijdig, namelijk medio 2021, duidelijkheid te geven over de functies in de nieuwe organisatie. De gemeenten Landerd en Uden willen graag het proces wat we gaan doorlopen en de opgedane ervaringen delen met andere gemeenten.

Maastricht: Beweeg!

Gemeente Maastricht

Project: Beweeg!
Contactpersoon gemeente: Jean Boelen
Contactgegevens: jean.boelen@maastricht.nl
Domein: Theater aan het Vrijthof
Looptijd: april 2020 – april 2021

Het project in het kort
Het Theater aan het Vrijthof opent iedere dag haar deuren voor de inwoners van de stad Maastricht en vervult hierbij een belangrijke culturele en maatschappelijke rol. Maar als gevolg van sociaal maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen verandert de samenstelling van de bevolking. Om aan de wensen van de gemêleerde inwoners te voldoen, dienen medewerkers van het Theater aan het Vrijthof mee te groeien met deze maatschappelijke veranderingen. Dit vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit. Hiervoor moeten zij vastgeroeste patronen in hun denken en handelen doorbreken om te investeren in lange termijn verbeteringen.

Maastricht: Duurzame ontwikkeling reiniging

Gemeente Maastricht

Project: Duurzame ontwikkeling reiniging
Contactpersoon gemeente: John Janssen
Contactgegevens: john.janssen@maastricht.nl, tel. 043-3503197
Domein: Buitendienst
Looptijd: 2017 en 2018

Het project in het kort
Als gevolg van sociaal maatschappelijke, economische en technologische factoren veranderen de positie, rol en taken van gemeentelijke buitendiensten. In de gemeente Maastricht werkt de afdeling Stadsbeheer intensief samen met het SW-bedrijf en met de afdeling werk & inkomen. Door veranderingen in wetgeving staat de inzet van SW-ers onder druk. Tegelijkertijd is er de noodzaak om de werkprocessen tussen de verschillende onderdelen en teams integraal te coördineren. Regionalisering speelt hierbij een rol. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag hoe medewerkers konden worden voorbereid op de toekomst.
De oplossing is gevonden in wijkgericht werken in plaats van een functionele scheiding tussen ‘grijs’ en ‘groen’. Er is een koppeling gelegd tussen het technische beheer en organisatie- en personeelsplanning. En er is zicht en grip op de benodigde formatie.
Succesfactoren waren het werken met een ontwikkelteam waaraan mensen deelnemen uit alle lagen van de organisaties. Daarnaast waren zowel lijn als de uitvoerende medewerkers maximaal betrokken, waardoor er voldoende kennis over het primaire proces was. Kennis van het primaire proces was ook essentieel bij de keuze van de externe begeleiding. Tot slot is een proactieve ontwikkelwijze gehanteerd, waarin een combinatie van kennisdeling, leren en samen problemen oplossen werd toegepast.

GR Meerinzicht: Trainees 2020-2022

GR Meerzicht

Project: Trainees 2020-2022
Contactpersoon gemeente: René Broekhof
Contactgegevens: r.broekhof@meerinzicht.nl, tel. 085 1108200
Domein: Bedrijfsvoering
Looptijd: september 2020 tot september 2022

Het project in het kort
Gezamenlijke werving en inzet van Trainees. Iedere trainee gaat rouleren over de 4 organisaties (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en GR Meerinzicht) om goed kennis te maken met de vier organisaties. De trainees worden voornamelijk ingezet op projecten die de samenhang tussen de vier organisaties moet vergroten en in sommige situaties doen de trainees ook ervaring op in de diverse vakgebieden.

Meierijstad: Leidinggevenden in beweging

Gemeente Meierijstad

Project: Leidinggevenden Meierijstad in beweging
Projectleider gemeente: Cecile den Ouden
Contactgegevens: cdenouden@meierijstad.nl, tel. 06 5717808
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april 2018 tot mei 2019

Het project in het kort
Gemeenten moeten in hun denken, instrumenten en structuren kantelen van systeemwereld (regels en processen) naar leefwereld om effectief oplossingen te organiseren voor burgers en samenleving. Meierijstad heeft een flexibele en patroon doorbrekende manier van werken en organisatiestructuur neergezet, die hierop aansluit. Dit vergt van medewerkers dat zij vakbekwaamheid combineren met flexibiliteit, eigenaarschap en oplossingsgericht handelen. Daarnaast vindt er een ontwikkeling plaats waarbij er steeds meer gewerkt wordt vanuit rollen, in plaats van vanuit functies.

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij ruimte en vrijheid bieden, maar tegelijkertijd ook actief sturen op resultaten en processen. Dit vraagt ook dat medewerkers van aanbodgericht meer vraaggericht gaan werken, regels durven los te laten. Van toetsen of controleren naar adviseren, begeleiden of faciliteren.

Het project ‘Leidinggevenden in beweging’ faciliteert leidinggevenden in hun nieuwe rol. Het project richt zich op leren en veranderen, het zich eigen maken van vaardigheden, houding en gedrag die samenhangen met nieuwe manieren van werken. Het programma ontstaat gaandeweg en is een organisch ontwikkelpad, een ‘leiderschap ontwikkelbeweging’, waarin co-creatie en het integreren van leren en werken centraal staat.

Bekijk de video hierover tijdens het A&O fondsen Festival:

Meierijstad: Ontwikkelopdracht Buitendienst

Gemeente Meierijstad

Project: Ontwikkelopdracht Buitendienst
Contactpersoon gemeente: Karlien de Bekker
Contactgegevens:kdebekker@meierijstad.nl, tel. 0413 381128
Domein: Buitendienst
Looptijd: september 2018 t/m november 2019

Het project in het kort
De buitendienst van de gemeente Meierijstad staat voor een belangrijke ontwikkelopgave. Achtergrond hierbij is dat de verschillende buitendienstonderdelen en medewerkers nog niet als één organisatie werken, maar nog conform de werkwijze zoals bij de oude gemeente. Daarnaast vragen de nieuwe organisatiefilosofie en de veranderde omgeving waarbinnen de gemeente opereert om een andere houding, andere competenties en ander gedrag van medewerkers. De ontwikkelopdracht is zowel gericht op structuur en processen als op cultuur en ontwikkeling van aanwezige talenten en benodigde competenties en houding. Streven is een moderne, omgevingsgerichte, resultaatgerichte buitendienst met een positieve werkcultuur en mogelijkheden om elkaar aan te spreken.
Onderdelen die tijdens het traject aan de orde komen, zijn:

 • De realisatie van een centrale werk- en personeelsplanning
 • Integraal werken en denken
 • Teamontwikkeling
 • Effectieve klantcommunicatie
 • Bevordering van de vitaliteit

Kenmerkend voor onze aanpak is dat het team buitendienst, net als alle organisatieonderdelen van de gemeente, zelforganiserend zijn. De projectleiders van de verschillende deelactiviteiten van het project “Ontwikkelopdracht buitendienst” zijn daarmee ondersteunend aan het team in plaats van leidend voor de activiteiten die worden ondernomen.
Bekijk via deze link de film over de Ontwikkelopdracht Meierijstad.

Midden-Groningen: Kansen van Corona

Gemeente Midden-Groningen

Project: Kansen van Corona
Contactpersoon gemeente: Swannet van Velzen
Contactgegevens: swannet.vanvelzen@midden-groningen.nl | 06 11 750 439
Afdeling: programmamanager organisatieontwikkeling
Looptijd: 28 september 2020 t/m 30 april 2021

Het project in het kort
Binnen Midden-Groningen merken we dat medewerkers verschillend reageren op de Corona-crisis en dat het als leidinggevende en collega soms lastig is om collega’s betrokken te houden bij het werk en ze positieve kant van de pandemie te laten zien. We zien hier een risico op uitval van medewerkers. Als Midden-Groningen willen we uitval voorkomen. We bieden een aantal reeksen van 3 workshops aan waarbij medewerkers in dezelfde groepssamenstelling bij elkaar komen en aan de slag gaan met de ‘Kansen van Corona’. Anita Koops, strategisch arbeids- en organisatie adviseur Arbo Unie, verzorgt deze workshops.

Inhoud workshops
De volgende vraagstukken komen aan de orde:

 • Hoe houd je jezelf fysiek en mentaal gezond als je zoveel thuis werkt?
 • Sta stil bij wat deze onzekere tijd met jou doet en ontdek wat je van deze periode kunt leren.
 • Luister, ontmoet en deel met anderen.
 • Wat heb je nodig? Kies je nieuwe richting: wat ga je vasthouden, verder ontwikkelen, loslaten.
 • Leer omgaan met de nieuwe situatie in je organisatie: wat vraagt het van jou? Wat staat je te doen?
 • Neem regie over jouw toekomst: waar ga je voor kiezen?
 • Wat heb je nodig van je collega’s, je leidinggevende?
 • Hoe ga je jezelf uitdagen en inspireren?
 • Hoe ben je een ambassadeur van ‘hoop en focus op kansen’ voor anderen?

Na het volgen van de workshop ben je minder een speelbal van je emoties, ken je jezelf en je eigen behoeften beter en kun je beter voor jezelf zorgen. Maar je kunt ook beter voor je collega’s, klanten, cliënten zorgen.

Montferland: Verandertraject Bestuurlijke Vernieuwing

Gemeente Montferland

Project: Verandertraject Bestuurlijke Vernieuwing 'Buiten is het hart van binnen'
Contactpersoon gemeente: Hans Meijer
Contactgegevens: h.meijer@montferland.info, tel. 0316 291316
Domein: Staf
Looptijd: februari 2019 tot december 2020

Het project in het kort
Doelstelling is om samen met inwoners en andere belanghebbenden van Montferland te komen tot een flexibele en efficiënte relatie. Waarin samenwerking met gebundelde kracht en expertise bijdragen aan een goed woon-, leef- en werkklimaat in Montferland. Een belangrijk onderdeel is het trainen van de medewerkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methodiek waarderend onderzoeken. Uitgaande van de eigen kracht en de kracht van de inwoners.

Noardeast-Fryslân, de BUCH en Haarlem: A&O on tour

Project: A&O on tour bij Gemeente Noardeast-Fryslân, de BUCH en Haarlem
Projectleider A&O fonds Gemeenten: Fred Jansen
Contactgegevens: fred.jansen@aeno.nl
Domein: Gemeentebreed
Data: editie 1 op 13 juni 2019, editie 2 op 16 juli 2019

Het project in het kort
A&O fonds Gemeenten wil mooie innovatieve projecten graag delen met de sector én verder brengen. Het idee is simpel: we halen de verhalen op in de gemeenten én verspreiden ze. Dit doen we tijdens A&O on tour.
We gaan langs verschillende gemeenten om verhalen op te halen tijdens inspirerende rondetafelgesprekken. Vind op deze pagina een terugblik van de ‘A&O on tour’ en de podcast-serie ‘De Rode Draad’ over de rondetafelgesprekken tijdens deze ‘tours’.

Noardeast-Fryslân: Op reis met NEXT

Gemeente Noardeast-Fryslân

Project: Op reis met NEXT
Contactpersoon gemeente: Sjoerdje Janna Venema en Tineke Babois
Contactgegevens: s.venema@noardeast-fryslan.nl en t.babois@noardeast-fryslan.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: januari 2019 tot en met februari 2020

Naar de podcasts

Het project in het kort
We willen een avontuurlijke reis aangaan met de hoop op het verkennen van onbekende paden, nieuwe culturen en waardevolle inzichten”.
Dat was de uitgesproken wens van de gemeente in september 2018. De hele reis per dag en locatie inplannen was niet de bedoeling, omdat er ook ruimte voor avontuur moest blijven. Dingen ontdekken en daarbij vast ook tegenslagen tegenkomen. Vanuit deze gedachte is een zeer diverse talentpool opgericht, Next genaamd. De avonturiers van NEXT zijn niet in de lijn van de organisatie ingedeeld om te voorkomen dat er wordt meegegaan in het stramien van de organisatie. Dit verlaagt het risico dat de frisse blik van de young professionals verloren gaat. NEXT moet bijdragen aan verjonging van de organisatie, ruimte creëren voor vernieuwing en vrijheid van handelen stimuleren. Al experimenterend worden heilige huisjes onder de loep genomen. Lees hier de eindrapportage.

Noordenveld: Anders werken onder de Omgevingswet

Gemeente Noordenveld

Project: Anders werken onder de Omgevingswet
Contactpersoon gemeente: Marcella Watermulder
Contactgegevens: m.watermulder@noordenveld.nl,tel. 050 5027222
Domein: Publiekszaken
Looptijd: september 2019 tot december 2020

Het project in het kort
In een snel veranderende maatschappij (vergt een wendbare organisatie met wendbare medewerkers) en met de komst van de Omgevingswet moet er nog klant/vraaggerichter gewerkt gaan worden. Er wordt verwacht dat de medewerkers vanuit een ja, mits houding hun werk gaan doen. De gemeente Noordenveld wil als organisatie een dienstverlening die duidelijk, snel en integraal is. Om dit te kunnen bereiken moeten er ook aanpassingen in de werkprocessen plaatsvinden. De werkprocessen moeten ingericht worden vanuit de wens/behoefte van de inwoners en bedrijven. Dit vergt onder andere een andere mindset, het inzetten van de juiste competenties in het proces en het (door)ontwikkelen van competenties. In dit project en pilot gaat de organisatie samen met de betreffende medewerkers, teamleiders en managers hier invulling aan geven. De huidige werkprocessen worden onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast, zodat de werkwijze aansluit bij de nieuwe wet en bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Daardoor zullen deze ontwikkelingen tot een meer klantgerichte organisatie moeten gaan leiden waarbij de inwoner centraal komt te staan. Dit proces is wederkerend en een kwestie van proberen, bijsturen en aanpassen. Niemand weet op voorhand wat de beste manier is, maar de betrokkenen gaan samen werken aan een zo optimaal mogelijk resultaat waarbij de voldoening in het werk ook een prominente rol heeft (werkgeluk). Experimenteren is de key en daar gaat de organisatie enthousiast mee aan de slag! Met elkaar en voor de inwoner.

Noordenveld: Regie in het sociaal domein

Gemeente Noordenveld

Project: Regie in het sociaal domein
Contactpersoon gemeente: Sara Boxem
Contactgegevens: s.boxem@noordenveld.nl, tel. 06 15941441
Domein: sociaal domein
Looptijd: 1 januari 2020 tot 1 januari 2022

Het project in het kort
Er wordt een nieuwe rol ontwikkeld binnen het sociaal domein. Deze rol, genaamd ‘regisseur’ (inclusief functieomschrijving en werkwijze) wordt beschreven tijdens de pilot. De regisseur staat naast de inwoner en kijkt (over alle levensdomeinen en wetgeving heen) naar de vraag van de inwoner. De regisseur kan binnen de organisatie (overstijgend over alle budgetten) bepalen wat er wordt ingezet. Zelfs als er een vraag is over een geheel ander domein (denk aan bouwen en wonen), zorgt de medewerker voor een interne afhandeling. Naast dat de regisseur de lijnen uitzet met de inwoner en binnen de gemeentelijke organisatie, zal deze ook sturen op de inzet en resultaten van zorgaanbieders. Als deze niet voldoen zal er op een zakelijke manier een gesprek gevoerd worden met de aanbieder, waarbij er ook wordt gestuurd op afschalen en/of terugvorderen van geld. Zij zullen actief betrokken zijn bij het traject, regelmatig gesprekken voeren (monitoring) en daar waar nodig kijken naar een andere manier om de vraag van de inwoner te beantwoorden. Los van het feit dat de verwachting is dat dit kosten zal besparen kan de gemeente meer inspelen op vragen van inwoners en de dienstverlening verbeteren.

Oldenzaal: Samen Slimmer/Lean

Gemeente Oldenzaal

Project: Samen Slimmer/Lean

Contactpersoon gemeente: Ank Cristen
Contactgegevens: a.cristen@oldenzaal.nl

Domein: Gemeentebreed
Looptijd: januari t/m december 2020

Het project in het kort
De doelstelling van het project Samen Slimmer is om een onomkeerbare beweging van continu verbeteren in gang te zetten vanuit het Lean gedachtegoed. Samen Slimmer levert niet alleen optimale processen en hogere klanttevredenheid op, maar draagt ook bij aan tevredenheid van medewerkers die meer invloed krijgen op hun eigen werk. Daarbij geeft Samen Slimmer mede richting aan de gewenste vorm van leidinggeven. Processen zijn nooit volledig optimaal, maar kunnen altijd beter. We kijken naar de processen vanuit de kernwaarden van Lean; klantwaarde verhogen, verspillingen tegengaan en flow creëren. De hele keten moet in balans zijn om de klant te kunnen leveren wat hij wil, wanneer hij het wil, in één keer goed en met een minimum aan verspillingen. Met de Lean-methode dragen we bij aan een continu verbetering van de dienstverlening. Samen met de medewerkers creëren we, geven we inzicht in en visualiseren we processen en werkwijzen.
De gemeente Oldenzaal wil de doelstellingen bereiken door:
- Het management mee te nemen in het gedachtegoed van Lean
- Het Lean-team te professionaliseren
- Samen Slimmer als een olievlek in de organisatie te laten uitvloeien.
Een team van medewerkers is kartrekker om de organisatie kennis te laten maken met Lean en de procesoptimalisaties te begeleiden. Dit team van mensen wordt gedurende het project verder geschoold in Lean en het optimaliseren van processen. Het team gaat hiervoor een Lean Green Belt halen. Het management heeft een actieve rol in het uitdragen van de Lean-filosofie en wordt ook actief meegenomen en ingezet bij de interne trainingen en optimalisaties.

Peel en Maas: train-de-trainer

Gemeente Peel en Maas

Project: train-de-trainer Presenteren met meer Vertrouwen
Contactpersoon gemeente: Sylvie Teluij
Contactgegevens: sylvie.teluij@peelenmaas.nl, tel. 077 306 66 66
Domein: cluster Leren en Ontwikkelen, team Advies en Control
Looptijd: 3 februari tot en met 17 februari 2020

Het project in het kort
De visie op leren en ontwikkelen in Peel en Maas is: 'Dat wat we zelf kunnen doen we zelf'. Voor leerwensen die breed in de organisatie leven is een train-de-trainer daarom een logische keuze: eerst extern kennis invliegen, zodat de organisatie het daarna zelf kan verzorgen. Dat was ook de insteek van deze training: 4 collega’s namen deel met de insteek om vervolgens zelf een training Presenteren met meer Vertrouwen te ontwikkelen. Zij bieden deze vervolgens aan, aan de collega’s die leerwensen op dat vlak hebben. Achter deze visie zitten de volgende drijfveren:
- Wij houden kennis graag zoveel mogelijk in huis
- Wij stimuleren het oefenen met andere rollen, zoals die van trainer. Dit ontwikkelt vaardigheden en competenties die passen bij de veranderende rol van de gemeenteambtenaar
- Wij geven medewerkers die zich willen ontwikkelen graag een podium
- Financiële afweging: wij werken tenslotte met publieke middelen.

Peel en Maas: training ‘Werken met Netwerken’

Gemeente Peel en Maas

Project: training ‘Werken met Netwerken’
Contactpersoon gemeente: Carmen Meerbeek en Luc van Doesum
Contactgegevens: carmen.meerbeek@peelenmaas.nl, tel. 06 10288049 en Luc.van.doesum@peelenmaas.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 2020

Het project in het kort
In de gemeente Peel en Maas zijn inwoners leidend bij het vormgeven van hun eigen leefwereld. De gemeente is ervan overtuigd dat door aan te sluiten bij de bewegingen in de samenleving er een duurzamer beleid gevoerd kan worden. Dit past ook helemaal in de transitie die in de maatschappij gaande is. De traditionele rol van de ambtenaar verandert hierdoor ook. Werknemers zullen nieuwe aanvullende vaardigheden leren, zoals je goed leren verhouden tot de gemeenschap als netwerkpartner, facilitator en verbinder. Goed samenwerken blijkt in de praktijk soms best een zoektocht te zijn naar rollen, belangen, doelen en een passende houding. Door middel van de training ‘Werken met Netwerken’ worden aan de medewerkers vaardigheden en tools aangereikt die hen helpen om een weg te vinden in de nieuwe rol van de overheid. De training bestaat uit drie dagdelen waarin telkens een korte toelichting op de verschillende ‘tools’ gegeven wordt met plenaire discussies. Vervolgens gaat men meteen aan de slag in kleine groepen om de toepassing van de tool concreet te maken. Er wordt geleerd aan de hand van eigen cases, puzzels en vragen. Door de tools samen toe te passen, en ermee te leren, ontstaat gedeeld inzicht, draagvlak en energie om door te pakken. Ook mooi: de tools benutten om in je eigen netwerk, organisatie of bij de achterban het gesprek op gang te brengen. Zo creëer je wederzijds begrip en vertrouwen, ook als de rollen of belangen verschillen.

Rotterdam: Inclusieve werkvloer

Gemeente Rotterdam

Project: Inclusieve werkvloer
Contactpersoon gemeente: Gianna Jonker
Contactgegevens: aj.jonker@rotterdam.nl
Domein: gemeentebreed
Looptijd: juli 2017 – juli 2018

Het project in het kort
Inclusie als vanzelfsprekendheid op de werkvloer. De inclusieve samenleving is een veelgehoord begrip, maar handelen professionals daar ook naar? Hoe doe je dat; inclusief samenleven? In de praktijk is er discrepantie tussen het streven naar inclusie en de benodigde attitude van professionals om dit te bewerkstelligen.
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Participatie en inclusie vormen het uitgangspunt. Het is essentieel om als overheid te werken vanuit inclusie en dit te integreren in de dagelijkse praktijk. De gemeente Rotterdam wil als een van de grootste werkgevers van de stad het goede voorbeeld geven en start daarom een pilot om een inclusieve werkvloer te creëren.
Tijdens 'All inclusive ervaringsdagen' (een theaterprogramma) – met acteurs zonder en mét een beperking – ervoeren Rotterdamse medewerkers hoe je op een gelijkwaardige manier als collega’s op de werkvloer kunt werken en hoe je kan redeneren vanuit competenties en talent.

Rotterdam: Verbinding tussen jonge en oude medewerkers

Gemeente Rotterdam

Project: Waardevolle verbindingen tussen jonge en oude medewerkers
Contactpersoon gemeente: Claudia Baars
Contactgegevens: c.baars@rotterdam.nl, tel. 06 23881174
Beleidsthema: Arbeidsomstandigheden; Duurzame inzetbaarheid
Looptijd: 1 december 2016 tot 1 januari 2018

Het project in het kort
Stadsbeheer houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Met ruim 3.000 collega’s zorgt Stadsbeheer ervoor dat de stad een fijne, veilige en schone stad is om in te wonen, werken en recreëren. Vakmanschap staat bij Stadsbeheer hoog in het vaandel, gericht op het beste resultaat op straat. Efficiënt, duurzaam en innovatief. Gelijkertijd staat zowel de duurzame inzetbaarheid van ouderen als van jongeren onder druk. Stadsbeheer vergrijst. Dit maakt dat het belang groeit dat de oudere werknemers gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk blijven.
Daarnaast zullen ook de jongeren langer moeten werken en misschien wel bijna 60 jaar aan het werk zijn. Hierdoor is het belangrijk dat jonge medewerkers van jongs af aan werken aan hun talentontwikkeling en de eigen regie nemen op hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe in het werk waardevolle verbindingen tussen jong en oud gemaakt kunnen worden. Dat wil zeggen dusdanige verbindingen dat er meer tegemoet wordt gekomen aan ieders basisbehoeften op het gebied van bestaanszekerheid, autonomie, competentie en verbinding met anderen. Bijvoorbeeld door de taken van ouderen en jongeren inhoudelijk met elkaar te verbinden.
Of door ouderen hun kennis over te laten dragen aan de jongere medewerkers of trainees maar ook vice versa. Dit kan bijvoorbeeld door oudere en jongere medewerkers samen te laten werken: de oudere medewerker brengt kennis en ervaring over, en de jongere medewerker helpt bij fysieke taken en leert de oudere medewerker de nieuwste ontwikkelingen, gebruik van smartphone, tablets etc. Terug dus naar het oude ‘meester en gezel’-denken om waardevolle connecties te maken tussen oud en jong. Dit om zowel bij de jonge als oude medewerkers onder meer hun vakmanschap te versterken door nieuwe vormen van leren, intervisie en kennisoverdracht. Dit alles om bij te dragen aan de kansen van oudere werknemers om gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te blijven. En daarnaast de talentontwikkeling van jongere medewerkers te stimuleren.

Rijssen-Holten: Transformatie en digitalisering burgerzaken

Gemeente Rijssen-Holten

Project: Transformatie en digitalisering burgerzaken
Contactpersoon gemeente: Selma Anbergen
Contactgegevens: s.anbergen@rijssen-holten.nl, tel. 06 41280630
Domein: afdeling FKC, facilitair klantcontact
Looptijd: 1 mei 2019 tot en met 30 september 2020

Het project in het kort
De wereld verandert, het digitale tijdperk is aangebroken. Daarnaast zien we dat de vragen die bij de gemeente binnen komen steeds complexer worden. Medewerkers zijn er niet altijd van doordrongen wat dit voor hen gaat betekenen. Om meer bewustwording te creëren op het gebied van transformatie en digitalisering heeft de gemeente Rijssen-Holten het bureau Ocaro ingeschakeld. Met als doel medewerkers inzicht te geven in wat er gaat veranderen, wat dit gaat betekenen voor de manier van werken en wat dit per medewerker betekent. Competenties die nodig zijn worden steeds duidelijker en de kwaliteiten van de medewerkers worden ook inzichtelijk gemaakt met een daarbij behorend persoonlijk ontwikkelplan.

Schiedam: Boost je Baan

Gemeente Schiedam

Project: Boost je Baan
Contactpersoon gemeente: K. Buurmeester
Contactgegevens: k.buurmeester@schiedam.nl, tel. 010 2191311
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli tot september 2020

Het project in het kort
Trainingstraject rondom duurzame inzetbaarheid, pro-actief loopbaangedrag en wendbaarheid van medewerkers. Er wordt stil gestaan bij drijfveren en energiebronnen in het werk en het vergroten van regie en invloed op eigen inzetbaarheid.

Schiedam: Talent als Kracht

Gemeente Schiedam i.s.m. Vlaardingen, Maassluis en Stroomopwaarts

Project: Talent als Kracht
Contactpersoon gemeente: Fatima Ait Bari
Contactgegevens: f.aitbari@schiedam.nl, tel. 010 2191036
Domein: Talent MVS
Looptijd: 3 maart 2020 t/m 1 mei 2020

Het project in het kort
Talent MVS biedt het trainingstraject aan voor alle medewerkers van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Stroomopwaarts. Het doel van dit 2 daagse traject is om door te werken met diverse werkvormen het bewustzijn van de eigen talenten, persoonlijkheid en drijfveren te vergroten. Om vervolgens te werken aan het vergroten van de eigen wendbaarheid en inzetbaarheid.

SED Organisatie: Werken op afspraak

SED Organisatie (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)

Project: Werken op afspraak
Contactpersoon gemeente: Anja Nieuweboer
Contactgegevens: anja.nieuweboer@sed-wf.nl, tel. 06 27261262
Domein: afdeling Publiekszaken
Looptijd: januari tot en met december 2020

Het project in het kort
Om meer grip te krijgen op het moment dat inwoners naar het stadskantoor komen voor hun burgerzaken willen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland het werken op afspraak invoeren. De kwaliteit van de dienstverlening zal hierdoor verbeteren. Zo worden wachttijden verkort en kan de klant direct geholpen worden door de medewerker met de juiste expertise. Door het werken op afspraak kan de inzet van medewerkers efficiënter worden ingepland, waardoor er een hogere productiviteit ontstaat. Omdat medewerkers worden ingezet op hun kennis en capaciteit is er een hogere arbeidstevredenheid.

Sittard-Geleen: Stadslabs Samen Duurzaam

Gemeente Sittard-Geleen

Project: Stadslabs Samen Duurzaam
Projectleider gemeente:Denis Crompvoets
Contactgegevens projectleider: denis.crompvoets@sittard-geleen.nl, tel. 06 51219673
Domein: concern
Looptijd: september 2019 tot en met september 2020

Het project in het kort
De Stadslabs in Sittard-Geleen kanaliseren de liefde voor de stad en versterken de relaties in onze gemeenschap. De Stadslabs mobiliseren creativiteit, matchen ideeën aan oplossingen en problemen en een klein deel daarvan worden innovaties die door de hele stad opgepakt kunnen worden. Deelnemers aan de Stadslabs houden van Sittard-Geleen en zetten hun talent, expertise en mooie ideeën, vaak belangeloos, in voor onze stad.
Dit doen de Stadslabs door:

 • Ideeën voor de stad te verzamelen en te versterken. Vervolgens wordt een match gemaakt met mensen voor wie dat idee een probleem oplost of worden er mensen gezocht wiens expertise kan bijdragen aan de realisatie van dit idee. Hierdoor ontstaan er Experimenten. Zo wordt de creatieve expertise in Sittard-Geleen relevant voor de stad.
 • Vragen van organisaties in ons netwerk uit te zetten en te matchen aan mensen met creatieve ideeën. Zo wordt een cultuur van co-creatie in Sittard-Geleen bevorderd.
 • De match tussen idee en oplossing actief te communiceren en op die manier anderen te motiveren om hun ideeën voor de stad in te brengen en hun vragen aan de stad te durven stellen. Zo dragen we bij aan meer maatschappelijk initiatief en open instituties.
 • Te inventariseren wie zich belangeloos wil inzetten voor de stad en hun expertise inzichtelijk maken. Zo wordt gebouwd aan een netwerk van een betrokken samenleving.

Sittard-Geleen: Talentprogramma

Gemeente Sittard-Geleen

Project: Talentprogramma 2019-2021
Projectleider gemeente: Vivienne Lodder
Contactgegevens projectleider: vivienne.lodder@sittard-geleen.nl, tel. 06 53179298
Domein: concern/HRM
Looptijd: september 2019 - juli 2021

Het project in het kort
Als organisatie is er gekozen voor een Talentprogramma vanuit de gedachte:
- wanneer het talent van de medewerkers met de doelstellingen van de organisatie wordt verbonden en - we de medewerkers faciliteren en inspireren om het beste van zichzelf te blijven inzetten
- de organisatie in staat zal zijn patronen te doorbreken en
- de medewerkers in staat zullen zijn om te veranderen, verbeteren en optimaliseren.
Het programma is op 3 pijlers gebouwd:
- groepsvorming/teambuilding
- persoonlijk leiderschap
- verbinding met inhoudelijke opgaven
Daarnaast is ieder talent gekoppeld aan een mentor uit de eigen organisatie.

Stadskanaal: Doorontwikkeling Burgerzaken "Team van de toekomst"

Gemeente Stadskanaal

Project: Doorontwikkeling burgerzaken “Team van de toekomst”
Projectleider gemeente: Rianne Pepping
Contactgegevens: rianne.pepping@stadskanaal.nl | 0599 631 525
Afdeling: P&O advies
Looptijd: 1 oktober 2020 tot 1 mei 2020, borging en vervolg doorontwikkeling tot maart 2022

Het project in het kort:
De gemeente Stadskanaal zet in op uitbreiding van de digitale dienstverlening (digitale transformatie) en is actief gericht op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) met als doel de kwaliteit van de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP) te verhogen en identiteits- en adresfraude te bestrijden. Daarnaast staat de gemeente voor een bezuinigingsopgave waarbij de werkwijze en werkprocessen van de afdeling Burgerzaken/KCC worden onderzocht op mogelijke besparingen.

Deze ontwikkelingen vragen om een andere denkwijze en expertise van de medewerkers. Er worden andere competenties gevraagd en bij bepaalde functies een verschuiving van mbo naar hbo werk- en denkniveau.

Het team wordt heringericht en zijn er nieuwe taakomschrijvingen voor Burgerzaken opgesteld.

Er zullen twee A-medewerkers in een nieuwe rol worden gepositioneerd met een coachende rol richting het team. Zij zijn bij uitstek gericht op het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en het maken van de vertaalslag naar de werkprocessen, zowel uitvoerend als beleidsmatig. Zij nemen het team en de organisatie mee in proces- en kwaliteitsgericht werken en zorgen voor een goede implementatie van nieuw beleid en nieuwe werkwijzen.

De allround B-medewerkers zullen hun competenties gaan doorontwikkelen op het gebied van oplossingsgerichtheid, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid. Deze kennen een andere definitie dan voorheen, omdat zij meer gericht zijn op omgevingsbewustzijn en oplossingsgerichtheid en meedenken met de klant.

De organisatie gaat de medewerkers actief meenemen en opleiden met veel aandacht voor hun drijfveren, natuurlijke talenten en voorkeurgedrag. De firma NuFlex ondersteunt de gemeente Stadskanaal in deze transitieperiode. De talenten worden in kaart gebracht door middel van de Talenten Motivatie Analyse en er wordt een kennisscan ingezet. Deze resulteren in een ontwikkelrichting voor het team en in individuele persoonlijke ontwikkelplannen. Met behulp van Management Drives profielen zal daarna gezorgd worden voor monitoring en borging.

Tilburg: Continue dialoog

Gemeente Tilburg

Project: Continue dialoog
Projectleider gemeente: Esther Waterberg
Contactgegevens projectleider: esther.waterberg@tilburg.nl, tel. 06 11489117
Domein: P&O, Advies en Beleid
Looptijd: 1 jaar

Het project in het kort
Het jaarlijks ritueel van beoordelings- en functioneringsgesprekken wordt in Tilburg los gelaten. In plaats daarvan gaan ze uit van de continue dialoog: het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. In plaats van één of tweemaal per jaar een verplicht functionerings- en beoordelingsgesprek, wil P&O in Tilburg stimuleren om vaker stil te staan bij belangrijke onderwerpen als functioneren, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. De continue dialoog stimuleert en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers om vaker met elkaar in gesprek te gaan. Maar vooral ook om het goede gesprek te voeren over de koers en te bereiken resultaten in de opgaven én over kwaliteiten en ambities. De vorm, het moment, de plaats en de duur van gesprekken is vrij. Leidinggevende en medewerker bepalen dus samen waar zij behoefte aan hebben en hoe zij de gesprekken vorm geven.

Tilburg en Utrecht: Onderzoek Content en Chatbot

Gemeente Tilburg en gemeente Utrecht

Project: Onderzoek Content en Chatbot
Contactpersoon gemeente: Eline Kooijman (Tilburg)
Contactgegevens: eline.kooijman@tilburg.nl, tel. 06 25687678
Domein: Dienstverlening
Looptijd: mei tot december 2019

Het project in het kort
De gemeente Utrecht en Tilburg onderzoeken samen de haalbaarheid, gevolgen en randvoorwaarden van het kanaalonafhankelijk inrichten van content met behulp van chatbottechnologie. Door het bouwen van een prototype van een chatbot bekijken we of de content herbruikbaar is over kanalen heen en of de chatbot dusdanig in te richten is dat hij door meerdere gemeenten gebruikt kan worden.

Tilburg: Leergang Urban Professional

Gemeente Tilburg

Project: Leergang Urban Professional
Contactpersoon gemeente: Sandra Coolen en Alex Dolk
Contactgegevens: sandra.coolen@tilburg.nl en alex.dolk@tilburg.nl
Domein: P&O
Looptijd: 2020

Het project in het kort
De leergang Urban Professional is voor ambitieuze professionals die bereid zijn te reflecteren op hun eigen gedrag en zichzelf willen ontwikkelen om in, en samen met de stad impact te realiseren. De leergang helpt ambtenaren hun persoonlijk leiderschap te versterken en biedt tegelijkertijd een gemeenschappelijke taal en vaardigheden binnen de gemeente Tilburg. De leergang duurt vijf maanden en bestaat uit zes moduledagen en vier intervisie bijeenkomsten. Een mix van theorie en (vooral) ervaringsoefeningen worden gekoppeld aan persoonlijke- en werk gerelateerde casuïstiek. Tussendoor werken deelnemers actief aan hun leerdoelen in de dagelijkse praktijk.

Tilburg: Ontwikkeling aanpak Vroegsignalering 12minners

Gemeente Tilburg

Project: Ontwikkeling aanpak Vroegsignalering 12minners
Contactpersoon gemeente: Michael Rol
Contactgegevens: michael.rol@tilburg.nl, tel. 013 542 8806
Domein: Sociaal domein
Beleidsthema: Samenwerking, Vakmanschap
Looptijd: 1 april 2016 tot 1 oktober 2017

Het project in het kort
Aanleiding is het probleem dat kinderen die vóór hun 12de jaar antisociaal en delinquent gedrag vertonen, een sterk verhoogd risico lopen om zich later op het criminele pad te begeven, wat maatschappelijk ongewenst is. Vroegtijdig interveniëren blijkt effectief, het vraagt wel om het creëren van een sterke sociale omgeving (een sterk netwerk) en samenwerken. Naast de persoonlijke sociale omgeving (het eigen gezin) is afstemming en samenwerking nodig tussen andere betrokkenen, mensen én organisaties. School, politie, maatschappelijke organisaties, de buurt, clubs en verenigingen etc.
De invalshoek van deze aanpak is die van leren samenwerken (organisaties), het ontwikkelen van samenwerkingscompetenties en het toepassen van professionele interventies vanuit een multidisciplinaire benadering. In een samenwerkingspilot worden praktijkervaringen en inzichten opgedaan die leiden tot een samenwerkingsaanpak. In de pilot wordt vanuit het perspectief van de professionals onderzocht, geobserveerd en gewerkt. Welke indicatoren, informatie en interventies heb je, gebruik je en deel je met elkaar? Hoe werk je samen en wat maakt dat het samenwerken effectief en succesvol is?

Terneuzen: Het Nieuwe Samenspel

Gemeente Terneuzen

Project: Het Nieuwe Samenspel
Contactpersoon gemeente: Anouk Guilliet
Contactgegevens: a.guilliet@terneuzen.nl , tel. 06 13162844 of Ruth de Bruin (Zeeland bruist) ruthdebruin@zeelandbruist.nu, tel. 06 22504134
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: 2017-februari 2019

Het project in het kort
Het Nieuwe Samenspel is een spel gericht op burgers, ambtenaren, bestuurders, professionals, ondernemers en anderen. Zij werken via Het Nieuwe Samenspel samen aan een lokaal initiatief in de leefomgeving. In twee uur speeltijd ontwikkelen de betrokken partijen een gezamenlijk actieplan. Het is spel voor iedereen beschikbaar.
Buurtbewoners, actiegroepen en energiecoöperaties kunnen Het Nieuwe Samenspel samen met andere belanghebbenden spelen om hun dromen waar te maken. Bij vraagstukken als: We willen in onze wijk een moestuin met kas, terras en speelvoorziening. Of: We maken onze straat energieneutraal. Of: We onderhouden het groen in onze wijk zelf. Gemeenten kunnen het spel inzetten om hun beleidsdoelen samen met de inwoners te realiseren. Denk aan: leefbaarheid, energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, omgevingswet, zorg voor elkaar enzovoort.
Bijvoorbeeld: Hoe realiseren we samen met de inwoners een woongebouw met zorg voor elkaar? Of: Hoe blijft lokale mobiliteit beschikbaar en betaalbaar? Binnenkort kan je hier een film bekijken waarin Het Nieuwe Samenspel live wordt gespeeld.

Uden: Rolwisseling binnen Netwerk van Voorzieningen

Gemeente Uden

Project: Rolwisseling binnen Netwerk van Voorzieningen
Contactpersoon gemeente: Juanita van der Hoek
Contactgegevens: juanita.van.der.hoek@uden.nl, tel. 06 19280590 of tel. 0413-281596
Domein: (transformatie) Sociaal domein
Looptijd: 1 april 2019 t/m 1 april 2020

Het project in het kort
Integraal werken in en met netwerken – want geen enkele organisatie binnen het sociaal domein is een eiland – is in de praktijk moeilijker dan op papier. Daarbij komt de toenemende vraag naar transparant werken en digitalisering, inclusief de aangescherpte eisen van de AVG en de doelen van de Omgevingswet. Dat vraagt om een degelijke procesbeschrijving.
Om papier en praktijk samen te laten vallen, wordt al werkende de praktijk vertaald naar een verfijnde procesbeschrijving. Daarin wordt wordt goed gekeken wat ieders rol is of moet zijn in het netwerk, afgezet tegen ‘waar staan we nu’ en ‘waar willen we naar toe’ zoals in het strategisch beleid is benoemd. We willen niet blijven hangen in toevallige treffers of (vaker voorkomend) onverwachte, vervelende missers, maar zeker(der) weten dat we de goede dingen goed doen.
Hierbij maken we gebruik van nieuw, zelf ontwikkeld instrumentarium, en gaan we wijkgericht werken (17 wijken in totaal) aan de samen met de wijk opgestelde doelen. De werkwijze per wijk en de rol van het instrumentarium daarin, wordt na afronding als product beschikbaar gesteld, evenals het nieuw ontwikkelde instrumentarium.
Download hier: Aanpak voorkomen escalatie, Handboek LOL methode en Werkboek bij data

Veenendaal: Publiek Ondernemerschap

Gemeente Veenendaal

Project: Publiek Ondernemerschap
Contactpersoon gemeente: Martin Thies
Contactgegevens: martin.thies@veenendaal.nl , tel. 06 50510918
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 1 juni 2015 – 6 november 2018

Het project in het kort
De maatschappij wordt steeds mondiger. Internet en sociale media spelen daar een grote rol in. Inwoners en bedrijven wachten niet tot de gemeente iets doet. Nee, ze nemen zelf het initiatief. De samenleving verwacht meer creativiteit en meedenken van de gemeente als het gaat om oplossingen. Dit vraagt van medewerkers een houding van meedenken, creativiteit, wegnemen van belemmeringen, maar juist ook: helder zijn over kaders en het waarom van die kaders.
In het programma ISO stelden we de Veenendaler centraal. Concreet betekende dit dat we aansluiting hielden door initiatieven te omarmen: In samenspraak met de samenleving, oplossingsgericht bezig zijn (ISO). Luisteren naar collega’s en inwoners, meedenken in oplossingen, echt creatief samenwerken, lef tonen, belemmeringen wegnemen en resultaten boeken staan centraal om als publiek ondernemer te handelen. Door middel van bijeenkomsten, ontwikkelde spelen, trainingen, beloningen, presentaties en vieren van successen zijn wij er in geslaagd om onderstaande doelstellingen te bereiken.

 • Medewerkers hebben meer plezier in het centraal stellen van de samenleving wat zich uit in ondernemender gedrag
 • De organisatie betrekt de samenleving intensiever bij de realisatie van initiatieven
 • De samenleving vindt een gewilliger oor bij de gemeente om eigen initiatieven en wijzigingen te realiseren.
 • Verslag Publiek Ondernemerschap en Pecha Kucha

Veere: Fit for the Future

Gemeente Veere

Project: Fit for the Future (training voor een meta-transitie)
Contactpersoon gemeente: Geer Ridderbos
Contactgegevens: ga.ridderbos@veere.nl, tel. 0118 555375
Domein: Bedrijfsvoering
Looptijd: juni 2020 - december 2020

Het project in het kort
Het trainingstraject van de gemeente Veere omvat de minor Fit for the Future, verzorgd door de HZ University of Applied Sciences. Nieuwe vaardigheden en kennis zijn nodig om transities in het maatschappelijk domein te faciliteren. De belangrijkste transitie is dan ook de meta-transitie: de transitie naar het faciliteren van transities op het gebied van energie, omgeving en welzijn en zorg. De gemeente Veere ziet de veranderende rol van het gemeentebestuur. Besturen in de traditionele zin gaat plaatsmaken voor een meer participatieve aanpak. De vraag is hoe deze vorm eruit gaat zien; wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden, wie voert regie en hoe? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in de minor Fit for the Future. Het trainingstraject ziet de gemeente Veere als een ontwikkeltraject voor de gehele gemeente.
De eerste groep van de minor zal deels aangesloten zijn op de elementen van de Omgevingswet. Ook liggen er plannen om volgende groepen deelnemers aan de minor in de Zeeuwse regio - samen met andere overheden - op te pakken. De maatschappelijke opgaven beperken zich namelijk niet tot de gemeentegrens. Het principe van de aanpak is ‘een leven lang leren’ waarbij een omslag wordt gemaakt naar continu leren op het werk. De minor is gecentreerd rond drie competenties: conceptueel denken, kritisch reflecteren en verbinden. De minor bestaat uit 12 workshops, persoonlijke coaching en labs waar vooral ingezet wordt op de ontwikkeling van vaardigheden (integraal denken, samenwerken, omgevingsbewust, buiten de begaande paden durven bewegen, innovatief en ondernemend zijn, communicatie en participatie).
Bij het succesvol afronden van de minor door middel van een assessment ontvangt de deelnemer een officieel certificaat ter waarde van 30 EC (European Credits). Deze studiepunten kunnen worden verzilverd als minor in HBO Bachelor opleidingen.

Vlaardingen: Preventie van verzuim

Gemeente Vlaardingen

Project: Preventie van verzuim vanwege PSA klachten
Contactpersoon gemeente: Angela Hendriks
Contactgegevens: angela.hendriks@vlaardingen.nl, tel. 06 53813145
Domein: Bedrijfsvoering team HRM
Looptijd: medio oktober tot en met november 2020

Het project in het kort
Het project is ter preventie van verzuim vanwege PSA klachten bij het team Toezicht en Handhaving als gevolg van handhaving tijdens de corona-crisis. Het thema van het project is om de veerkracht van de medewerkers van het team Toezicht en Handhaving te versterken. Veerkracht wordt gedefinieerd als het vermogen van de medewerker om tegenvallers op te vangen en het vermogen om met veranderingen om te gaan. De veerkracht van de medewerker is afhankelijk van persoonlijke, privé en werk hulpbronnen. Vooraf wordt door communicatie naar de medewerkers aandacht besteed aan het belang van veerkracht. De medewerkers vullen een vragenlijst in met vragen over persoonskenmerken, privé- en werk gerelateerde factoren. De antwoorden brengen in kaart wat de veerkracht van de medewerker beïnvloedt. Deze meting is betrouwbaar en gevalideerd. Elke medewerker die de vragenlijst invult, krijgt een profielrapport dat in een persoonlijk gesprek met een professionele coach wordt besproken. In dat gesprek wordt ingegaan op de uitkomst van de meting en wordt advies gegeven over veerkracht versterking. Na afloop van de meting wordt gerapporteerd over de bevindingen en over de veerkracht van het team op basis van alle deelnemers. Daarnaast wordt er advies gegeven over wat de gemeente kan doen om de veerkracht van de afdeling op een gezond niveau te houden. Om zo de duurzame inzetbaarheid te behouden voor het goede werk dat de BOA’s doen.

Waalwijk: Gedeeld eigenaarschap

Gemeente Waalwijk

Project: Samenwerkend leren aan gedeeld eigenaarschap
Contactpersoon gemeente: Moniek van Eijk
Contactgegevens: mvaneijk@waalwijk.nl, tel. 06 549265287
Domein: Twee teams: Programma Duurzaamheid en ketensamenwerking TMAO (beleidsteam maatschappelijke ontwikkeling) en TWIJZ (het uitvoerend zorgteam)
Looptijd: oktober 2019- november 2020

Het project in het kort
Eigenaarschap staat centraal in het werk van de gemeente Waalwijk. Vooral ten aanzien van het ‘vanuit eigenaarschap samen werken aan de grote, programmatische opgaven’ ziet Waalwijk nog een uitdaging. Het gevoel van gezamenlijk eigenaarschap wordt niet altijd gedeeld. Mensen ervaren dat het werk vanuit de grote opgaven of de programma’s erbij komt. Samen doen wat nodig is en leren, los van belemmerende structuren en systemen, is minder gemakkelijk dan het lijkt.
Wie trekt de wagen, duw je mee, beweeg je mee? Of hou je de wagen tegen? Hoe kiest de medewerker, team, manager haar rol, hoe geven we er invulling aan en hoe leren we ervan? Samen werken vanuit eigenaarschap vraagt om andere rollen. Het vraagt om een combinatie van ondernemerschap en partnerschap. Met behulp van dialoog, reflectie, co-creatie en werkplek-leren willen we invulling geven aan de begrippen en bewustwording van eigen handelen creëren. Samen zoeken we naar een manier waarop de ander echt effectief verder wordt geholpen. Doen wat op dat moment nodig is in plaats van een traditionele training of scholing. We willen een leernetwerk creëren waarmee we echt een beweging op gang brengen. In deze opzet willen we samenwerken met een partner die gespecialiseerd is in werkplek-leren en het inzetten van innovatieve leertechnologieën zoals beeldtrainen. De meeste impact gaan de bijeenkomsten ‘samenwerkend leren’ hebben.
Tijdens deze dagen, die volledig in het teken staan van ‘werkplek-leren’, gaan de deelnemers aan de slag met inhoudelijke opgaven in hun werk. De groep is elke dag aan de slag met inhoudelijk werk, maar óók met welk effect het persoonlijke handelen heeft op dat werk. Ter illustratie zie onderstaande visual die de opzet van ons project symboliseert.

Visual Waalwijk

Op 8 oktober 2019 was de kick off. Op 31 december waren de eerste twee teambijeenkomsten. De nieuwe manier van werken is terug te zien in de volgende twee filmpjes.

 • Op 8 oktober zijn de deelnemers meegenomen in het fenomeen werkplek-leren aan de hand van de vraag bij welke foto zij dachten dat mensen het meest aan het leren waren. In dit filmpje zie je wat de deelnemers vonden.

 • De deelnemers zijn op een andere manier dan met een ‘agendaverzoek in outlook’ uitgenodigd voor de bijeenkomst op 31 oktober, namelijk door filmpje

Laat je inspireren door de mooie tools van Waalwijk:
1. Gespreksdriehoek stress de baas
2. Handout burn-out reïntegratie
3. Handout stress de baas
4. Stresstest assertiviteit
5. Stresstest belastende omstandigheden
6. Stresstest denkgewoonten
7. Stresstest leefgewoonten
8. Stresstest omgaan met conflicten
9. Stresstest omgaan met stress
10. Stresstest omgaan met tijd
11. Stresstest ontspanning en herstel

West Betuwe: Programma Samen West Betuws Werken

Gemeente West Betuwe

Project: Programma Samen west Betuws Werken
Projectleider gemeente: Jorien Tilstra (programmamanager)
Contactgegevens: jorien.tilstra@westbetuwe.nl |06 50 081 544
Domein: Team Strategie
Looptijd: januari 2021 – december 2021

Het project in het kort
Het programma Samen West Betuws Werken heeft als doel om alle ontwikkel- en verbeterinitiatieven in de organisatie onder één noemer samen te brengen en te ondersteunen. Het Samen West Betuws Werken is daarmee een verzamelnaam voor hoe we in de nog nieuwe gemeente West Betuwe werken. Dit ‘hoe’ geven we, als organisatie, samen vorm. We noemen dit ‘lerend veranderen’.

Doordat we Samen West Betuws Werken samen vormgeven met lerend veranderen, integreren we de werkwijzen uit de gefuseerde gemeenten en voegen we nieuwe werkwijzen toe. We stoppen met wat niet werkt en doen meer van wat werkt. Ook staan we open voor nieuwe werkwijzen om te onderzoeken of die ook werken. Het programma ondersteunt deze beweging. Vanzelfsprekend staat tijdens dit ‘lerend veranderen’ altijd de inhoudelijke vraag centraal: wat is het beoogde resultaat en wat is het beoogde maatschappelijk effect?

Het programma stopt 1 januari 2022. Het Samen West Betuws Werken gaat dan gewoon door. Daarom is het van groot belang dat vanuit het programma geïnvesteerd wordt in:

 1. Alle medewerkers, om hen vertrouwd te maken met Samen West Betuws Werken;
 2. Het scheppen van voorwaarden die het Samen West Betuws Werken ondersteunen;
 3. Het borgen van de kennis en ervaring van ‘wat werkt’ en wat belangrijk wordt gevonden, zodat medewerkers hiervan kunnen profiteren en nieuwe medewerkers hierop aan kunnen sluiten.

Ad 1. Om alle medewerkers vertrouwd te maken met het Samen West Betuws Werken, ontwikkelen we het Model voor Lerend Veranderen.

Ad 2. Om het Samen West Betuws Werken te ondersteunen, ontwikkelen we onder meer een nieuwe HR-gesprekscyclus en investeren we in de ontwikkeling van het managementteam.

Ad 3. Voor de borging ontwikkelen we een coördinatiepunt voor de Lerende Organisatie, waar onder meer een academie onderdeel van uitmaakt.

West-Brabant: Flexibele inzetbaarheid van medewerkers

West-Brabant

Project: Flexibele inzetbaarheid van medewerkers
Contactpersoon gemeente: Ron de Leeuw en Monique van Etten
Contactgegevens: mobiliteitscentrum@west-brabant.eu, tel. 076 502 7272
Domein: Gemeentebreed

Het project in het kort
In het verleden is door het Mobiliteitscentrum een idee tot flexibilisering van de interne ambtenaar ten opzichte van de grote mate van inhuur ingediend bij het A&O fonds Gemeenten. Dit idee genaamd Flexibele inzetbaarheid van medewerkers in de regio West-Brabant heeft destijds de innovatieprijs van 3-2-1-Co! ontvangen in de vorm van een subsidie.
Het initiatief Degemeentevannu levert het platform om dit idee in de praktijk uit te kunnen voeren. Degemeentevannu biedt gemeenten en andere overheidsorganisaties de mogelijkheid om hun arbeidsmobiliteit te vergroten. De kern van deze dienstverlening is het online platform www.degemeentevannu.nl waarop ambtenaren zich kunnen aanmelden en aanbieden om opdrachten te doen voor collega gemeenten en overheidsorganisaties. Binnen het platform is er de mogelijkheid om een klus te doen bij een andere overheidsorganisatie.
Tegelijkertijd kunnen gemeenten en andere overheidsorganisaties zich aanmelden en verschillende typen opdrachten plaatsen en laten vervullen door kandidaten van Degemeentevannu. Wij ervaren de afgelopen jaren een groeiend enthousiasme en een enorme energie bij gemeentelijke professionals om hun gemeente of organisatie op de kaart te zetten en om met maatschappelijke opgaven aan de slag te gaan. Zou het dan niet tof zijn als we elkaars energie kunnen inzetten?
Zouden we op schaarse en cruciale functies/rollen elkaar ook kunnen helpen door capaciteit te delen bijvoorbeeld? Hoe veel leuker wordt het werken voor gemeenten en andere overheidsorganisaties, als je de hele dag kan doen waar je energie van krijgt. Het doel is om arbeidsmobiliteit in de breedste zin van het woord te faciliteren en zo kan de opdrachtgever kiezen uit interne- en externe inhuur voor de klus!
Download hier het projectverhaal.

Westvoorne: Mens Organisatie Ontwikkeling Versterken

Gemeente Westvoorne

Project: MOOV (Mens Organisatie Ontwikkeling Versterken)
Projectleider gemeente: Miranda van Roon
Contactgegevens: M.vanpelt@westvoorne.nl | 0181 40 8078
Domein: BCO
Looptijd: 1 juli 2019 – 1 maart 2022

Het project in het kort:

Met het afbreken van de voorgenomen ambtelijke fusie tussen de gemeenten op Voorne op 1 januari 2019, is de opdracht gegeven om te investeren in de eigen organisatie en een doorstart te maken met de organisatieontwikkeling.

In 2011 is de organisatiestructuur voor het laatst gewijzigd, is een cultuurveranderingstraject gestart en besloten de organisatie verder te ontwikkelen naar het profiel van een zelfbewuste gemeente.

Met de doorstart van de organisatieontwikkeling is het van belang te achterhalen wat medewerkers belangrijk vinden en nodig hebben om, gelet op alle ontwikkelingen die op de gemeente en de organisatie afkomen, alle taken op de meest adequate wijze te kunnen uitvoeren. Dit is via een medewerkersonderzoek aan alle medewerkers gevraagd. Hieruit kwamen 4 onderwerpen die medewerkers belangrijk vinden:

 1. Welzijn & Vitaliteit
 2. Cultuur
 3. Talentontwikkeling
 4. Dienstverlening

In november 2019 is de kick-off geweest van MOOV en hebben medewerkers zich kunnen aanmelden om mee te denken over 1 van bovengenoemde onderwerpen. Uit deze kick-off is nog een werkgroep ontstaan: Binden & Boeien. In deze werkgroepen wordt bottom-up gewerkt aan verbetervoorstellen op deze onderwerpen.

Doelen

• Vergroten werkplezier

• Integraal werken en denken bevorderen

• Cultuurtraject (open cultuur)

• Talentmanagement (krachten en kwaliteiten van mensen benutten)

• Sturing op 6 V’s:

o Vrijheid

o Vertrouwen

o Verbinden

o Verantwoordelijkheid

o Vitaliteit en

o Vouten maken mag.

 • Lerende organisatie: samen leren in een organisatie die medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren.
 • Aantrekkelijk werkgeverschap (binden en boeien van medewerkers)

Zaanstad, Amsterdam, Amstelveen en Alkmaar: Versterken rol change agent

Gemeente Zaanstad, Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar ism Hogeschool van Amsterdam

Project: Het versterken van de rol van change agent
Contactpersoon gemeente: Inge Butot
Contactgegevens: i.butot@zaanstad.nl, tel. 075-655 2342 of 06-11956976
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: februari 2019 tot april 2020

Het project in het kort
Het project is gericht op het in kaart brengen en ontwikkelen van veranderkundige competenties van leidinggevenden en HR adviseurs. Het project gaat in op de specifieke rol die HR en de afdelingshoofden hebben in het verhogen van de veranderkracht van de deelnemende gemeenten. Van afdelingshoofden en HR adviseurs wordt steeds vaker verwacht dat zij als change agent kunnen functioneren binnen hun organisatieonderdeel en daarbuiten. Dit betekent dat afdelingshoofden en HR adviseurs over de benodigde veranderkundige competenties dienen te beschikken om verandertrajecten te doen slagen. Het is echter minder duidelijk welke change competenties nu eigenlijk in de gemeentelijk organisaties aanwezig zijn bij zowel afdelingshoofden als bij HR adviseurs. Tevens is niet duidelijk welke competenties nu juist bij welk type verandertrajecten tot een verhoogde kans van slagen leidt. Om een beter inzicht te krijgen in het succes en falen van veranderingsprocessen is het belangrijk om te kijken naar de specifieke rol- en taakuitoefening van afdelingshoofden en HR adviseurs in veranderingsprocessen. In dit project wordt een meetinstrument ontwikkeld om de aanwezige veranderkundige competenties in kaart te brengen. Naast het in kaart brengen van veranderkundige competenties bekijken we welke veranderkundige competenties een leidinggevende en HR adviseur nodig hebben om een specifiek veranderkundig traject te kunnen uitvoeren. Per organisatiecontext en verandervraagstuk dient een specifiek profiel opgesteld te worden met de benodigde veranderkundige competenties (contextually based approach). Om de kans van slagen van veranderingsprocessen te verhogen is het belangrijk dat er een match (fit) is tussen de aanwezige en benodigde veranderkundige competenties. In dit project participeren leidinggevenden en HR adviseurs van een viertal gemeenten in een leergang om hun veranderkundige competenties te versterken.
De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De huidige veranderkundige competenties van de deelnemers worden gemeten en in kaart gebracht aan de hand van change competentieprofiel (huidige profiel).
 • De benodigde veranderkundige competenties worden geïnventariseerd ten aanzien van het verandervraagstuk en de verandercontext (gewenste profiel).
 • Er wordt per deelnemer een persoonlijke ontwikkelplan opgesteld.
 • De deelnemer werkt in de leergang systematisch en methodisch aan het eigen verandervraagstuk (diagnose, veranderstrategie, interventieplan, interventies en effectmeting).
 • In de leergang worden nieuwe veranderkundige kennis en vaardigheden aangeleerd en gedeeld met deelnemers.

Na afloop van de leergang wordt gepoogd om een effectmeting uit te voeren naar de impact van de veranderkundige competenties op het verloop van het veranderproces.

Resultaten project

 • De ontwikkelde change competentiescan geeft een helder beeld van de aanwezige change competenties in een achttal competentiedomeinen. De change competentiescan en de bijbehorende rapportage vergroten het zelf inzicht van de veranderaar. De sterke en zwakke punten van het change competentieprofiel worden inzichtelijk gemaakt. Vervolgens worden deze in relatie gebracht tot de benodigde competenties. Zo ontstaat er een leerurgentie om met competentieontwikkeling actief aan te slag te gaan.
 • In de leergang staan de verschillende fasen in een veranderingsproces centraal (diagnostiek, veranderstrategie, interventieplan, interventies, monitoring en evaluatie). Deelnemers krijgen in een zestal bijeenkomsten kennis aangereikt die meteen toegepast wordt in de eigen veranderopgave (action learning). Deze combinatie van het aanleren van nieuwe kennis en het direct toepassen hiervan in de eigen praktijk, geeft de leergang meerwaarde voor de ontwikkeling van de deelnemer én de organisatie.
 • De combinatie tussen het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden, het gezamenlijk doordenken van de veranderopgaven, de inhoudelijke begeleiding op de eigen veranderopgave op maat aangevuld met persoonlijke coaching zijn sterke punten van de leergang.

Wouter Smit hoofddocent opleiding Bedrijfskunde Hoge School Amsterdam en Tjebbe Verwist docent opleiding HRM vertellen over de Opleiding interne Change Agent, die samen met het A&O fonds is ontwikkeld.

Podcast-serie ‘A&O deelt’

Meer praktijkervaringen hoor je terug in onze serie podcasts. Hierin delen we interessante verhalen en ervaringen over vernieuwende projecten bij gemeenten. Klik hieronder 'lees meer' voor alle afleveringen of luister direct via Anchor, Spotify en Apple Podcasts.

Nieuwsbrief

Interesse Subsidie en Expertise

Onder de interesse Subsidie en Expertise op deze website vind je al het nieuws, inspirerende subsidie verhalen en de podcasts bijelkaar.

Bekijk interesse Subsidie en Expertise met onderstaande knop en selecteer deze ook in je account. Zo blijf je altijd direct op de hoogte van ons laatste subsidie-nieuws.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten